Cor­ne­li­us sen­der Pourié til Rusland

Det skab­te un­dren blandt fans, da Mar­vin Pou­iré fre­dag blev ud­le­jet til rus­si­ske FC Ufa, men Sol­bak­ken har en plan med An­dreas Cor­ne­li­us

BT - - SPORTEN - CO­ME­BA­CK Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg joko@ sporten. dk

Det bur­de egent­lig ik­ke ha­ve væ­ret mu­ligt. Men ind trå­d­te han. An­dreas Cor­ne­li­us. På en fod­bold­ba­ne.

For blot fi re må­ne­der si­den lå han el­lers og vred sig i græs­set på Sil­ke­borg Sta­dion med en bræk­ket an­kel. En for­fær­de­lig epi­so­de, der skab­te genklang i den dan­ske fod­bold­ver­den. Men på re­kord­tid har han gjort co­me­ba­ck til fod­bold­ba­nen.

An­dreas Cor­ne­li­us, der i top­form kraft igt bej­ler til star­top­stil­lin­gen, fi k i kam­pen mod FC Midtjylland si­ne før­ste Su­per­liga- mi­nut­ter i fi re må­ne­der, da han er­stat­te­de an­grebs­kol­le­ga Ni­co­lai Jør­gen­sen mod kam­pens slut­ning. Og Cor­ne­li­us’ hur­ti­ge re­tur til hver­da­gen har væ­ret skidt nyt for an­dre i FCK- an­gre­bet.

Un­dren blandt fans

Mar­vin Pourié har langt­fra væ­ret det ind­køb, man hav­de hå­bet på i FCK, da han i som­me­ren 2013 blev købt i Sil­ke­borg. Med ud­lej­nin­ger til Zul­te Wa­re­gem og Sønderjyske har han læn­ge lig­net en fær­dig mand, men eft er re­tu­ren fra le­je­op­hol­det i SønderjyskE kom der gang i målscor­in­gen. Det be­gynd­te trods alt at teg­ne lidt lyst. Først blev det til den til, hvor­dan han kun­ne bi­dra­ge til FCK- mand­ska­bet. Der­for un­dre­de vis­se fans sig over ud­lej­nin­gen af an­gri­be­ren. Så­mænd ik­ke for­di det ik­ke gav me­ning. Det var me­re ti­m­in­gen. Men net­op ti­m­in­gen er per­fekt iføl­ge Stå­le Sol­bak­ken.

» Per­spek­ti­ver­ne i det er, at vi fi k en rig­tig god aft ale med le­je­aft alen. En rig­tig god aft ale, hvor de be­ta­ler os godt, og de be­ta­ler helt sik­kert knæg­ten godt, « si­ger FCK- træ­ne­ren om le­je­aft alen med rus­si­ske FC Ufa, in­den han ud­dy­ber tan­ker­ne bag.

Kan kom­me tilbage i top­form

Med det kom­men­de kamp­pro­gram in men­te har Cor­ne­li­us nem­lig tid til at kom­me helt tilbage i kamp­form, hvor han der­med kan kon­kur­re­re med Fe­de­ri­co San­tan­der og Ni­co­lai Jør­gen­sen om en plads i an­gre­bet.

» Nu har vi kun én kamp me­re in­den land­skampspau­sen ( hjem­me mod AGF 23. au­gust, red.), og det be­ty­der, at ’ Cor­ner’ har ni da­ge til næ­ste kamp. Og så er der 14 da­ges land­skampspau­se, og der er godt 3- 4 uger til, at Cor­ne­li­us kan ud­fyl­de tom­rum­met eft er Mar­vin, « for­kla­rer Sol­bak­ken.

Pourié er ik­ke ene­ste mand, der har for­ladt FCK- trup­pen den­ne som­mer. De to un­ge FCK- spil­le­re Yo­u­nes Fel­fel og Mik­kel Wol­gemuth er li­ge­le­des rø­get til hen­holds­vis FC Vestsjæl­land og HB Kø­ge.

Det var grim­me billeder, da An­dreas Cor­ne­li­us for fi­re må­ne­der si­den bræk­ke­de an­k­len i en kamp mod Sil­ke­borg. I af­tes fik han al­le­re­de co­me­ba­ck for FC København. Fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.