AK47 skudt af­sted

AaB- chef Al­lan Gaar­de glæ­der sig over sal­get af An­ders K. Ja­cob­sen

BT - - SPORTEN - PÅ PLADS Farzam Abol­hos­se­i­ni og To­bi­as Tho­ma­sen faab@ sporten. dk/ to­th@ sporten. dk

LLØØRRDDAAGG 1 155. A. UAGUUGSUTS 2T0 125015

En af som­me­rens store trans­fer­hi­sto­ri­er i Su­per­liga­en er for­bi. Kort in­den de fl este dan­ske­re gik på we­e­kend, kun­ne OB og AaB med­dele, at man er nå­et til enig­hed om en pris på an­gri­be­ren An­ders K. Ja­cob­sen, kendt som ’ AK47’.

Sid­ste sæ­sons top­sco­rer for AaB blev for to år si­den købt til den nord­jy­ske klub eft er en lidt ano­nym til­væ­rel­se i Fre­de­ri­cia, og kon­trak­ten løb til og med den kom­men­de vin­ter. Op­hol­det blev en suc­ces, men par­ter­ne kun­ne ik­ke bli­ve eni­ge om for­læn­gel­se, og al­le­re­de i juli blev det an­non­ce­ret, at han fra års­skift et vil­le skift e til OB på en fe­mårig kon­trakt.

AaB og OB er nå­et til enig­hed om­kring An­ders K. Ja­cob­sen, der skif­ter til den fyn­s­ke klub med øje­blik­ke­lig virk­ning. Der­med bli­ver an­gri­be­ren gen­for­e­net med træ­ner Kent Ni­el­sen. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.