’’

BT - - SPORTEN - Al­lan Gaar­de

Det hav­de selv­føl­ge­lig væ­ret sjove­re, hvis vi hav­de solgt ham til ud­lan­det og ik­ke til en kon­kur­rent

Det var der­for ven­tet, at klub­ber­ne i lø­bet af som­me­ren vil­le bli­ve eni­ge om en trans­fer, men for­hand­lin­ger­ne er truk­ket ud, og An­ders K. Ja­cob­sen har iføl­ge Nord­jy­ske fl ere gan­ge måt­tet træ­ne ale­ne, da han ik­ke ind­gik i træ­ner Lars Søn­der­gaards pla­ner for Su­per­liga- kam­pe­ne.

Ke­de­lig af­slut­ning

I AaB er­ken­der sport­s­di­rek­tør, Al­lan Gaar­de, at hi­sto­ri­en om An­ders K. Ja­cob­sens tid i klub­ben ik­ke slut­te­de helt, som man hav­de hå­bet.

» Jeg kan kun si­ge, at det er en po­si­tiv hi­sto­rie for os, for­di vi har tjent pen­ge på An­ders K. Ja­cob­sen. An­ders fi k chan­cen for to år si­den i AaB, og det var på et tids­punkt, da der ik­ke var så man­ge, som kig­ge­de på An­ders. In­gen kun­ne få for­løst hans po­ten­ti­a­le. Det lyk­ke­des i AaB tak­ket væ­re An­ders, men og­så tak­ket væ­re AaBs se­tup og vo­res træ­ner­team. Det har væ­ret et even­tyr, men ik­ke al­le even­tyr en­der lyk­ke­ligt, « si­ger sport­s­di­rek­tø­ren og til­fø­jer:

» Vi har ar­bej­det på, at An­ders skul­le sæl­ges til ud­lan­det, for­di vi på et tid­ligt tids­punkt ud­mær­ket har væ­ret klar over, at An­ders ger­ne vil­le til ud­lan­det. Nu blev det så til OB, og det hav­de selv­føl­ge­lig væ­ret sjove­re, hvis vi hav­de solgt ham til ud­lan­det og ik­ke til en kon­kur­rent. Men vi respek­te­rer selv­føl­ge­lig An­ders’ be­slut­ning om at vil­le til OB, og det har egent­lig væ­ret et rig­tig godt match. Hel­dig­vis har vi tjent pen­ge på ham, så på den må­de har vi få­et no­get kom­pen­sa­tion og spa­ret nog­le løn­kro­ner re­sten af året. «

Vil­le le­je AK ud

Un­der­vejs i for­hand­lin­ger­ne gik Al­lan Gaar­de ud og med­del­te, at AaB var in­ter­es­se­ret i at le­je An­ders K. Ja­cob­sen ud til en an­den klub, ind­til skift et til OB gik igen­nem. Men den idé var man ik­ke vild med i OB.

» Det har væ­ret et langt og knud­ret for­løb. Vi var selv­føl­ge­lig ik­ke in­ter­es­se­ret i, at AaB skul­le le­je An­ders ud til en an­den klub, og da vi kun­ne se, at han ik­ke spil­le­de kam­pe for AaB, var vi selv­føl­ge­lig ek­stra mo­ti­ve­ret for at hen­te ham til klub­ben med det sam­me. Det har væ­ret et tum­le­ri un­der­vejs at fi nde en løs- ning, men vi er fi nt til­fred­se med slut­re­sul­tat, « si­ger OBs sport­s­di­rek­tør, Jes­per Hansen.

An­ders K. Ja­cob­sen har ik­ke spil­let en ene­ste su­per­liga­kamp for AaB, si­den det blev of­fi ci­elt, at han skul­le skift e til OB. Det er der­for og­så tvivl­s­omt, om det er en kampklar spil­ler, som snart tjek­ker ind på OBs træ­nings­an­læg,

» Det kan der væ­re en po­in­te i, men vi skul­le ba­re ha­ve ham ind i trup­pen så hur­tigt som mu­ligt, og jeg tror og­så, at An­ders er me­get op­lagt for at kom­me i den rig­ti­ge form og gø­re sig gæl­den­de for hol­det. I An­ders får vi et es til vo­res i for­vej­en stær­ke hold, og det gør, at vi er min­dre sår­ba­re over for ska­der for ek­sem­pel. Han er en øn­ske­spil­ler for vo­res træ­ner, Kent Ni­el­sen, « si­ger OBs sport­s­di­rek­tør.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.