Vi­dun­der- dren­ge­ne

BT - - SPORTEN - Fo­to: Reu­ters og Action Ima­ges

WON­DER BOY! SÅ­DAN ly­der den fa­ste ven­ding i den bri­ti­ske pres­se, når en ung loven­de spil­ler gør sin en­tré i Pre­mi­er League. Spe­ci­elt når der er ta­le om en af de helt un­ge.

Så­dan en må man si­ge, at West Ham Uni­ted præ­sen­te­re­de søn­dag i pre­mi­e­re­kam­pen mod Ar­se­nal, for på den cen­tra­le midtbane løb en dreng ved navn Re­e­ce Ox­ford rundt. Han var præ­cis 16 år og 236 da­ge. En dreng. Ik­ke en mand. De­bu­ten kun­ne næp­pe ha­ve væ­ret me­re over­be­vi­sen­de. Fra sin de­fen­si­ve midt­ba­nepo­si­tion sty­re­de den boldsik­re Ox­ford stil­fær­digt, men be­stemt, West Ham frem mod en sejr på 2- 0, og da han 10 mi­nut­ter før tid lod sig afl øse af den dob­belt så gam­le Kevin No­lan, kun­ne han hol­de fyraft en i vis­he­den om, at han var bra­get ind i Pre­mi­er Le­agu­es be­vidst­hed.

I ti­mer­ne og da­ge­ne eft er Ox­fords de­but blev hans ind­sats ve­jet og må­lt i den en­gel­ske pres­se, hvor man kan ko­ge de­bat­ten ned til et me­get en­kelt spørgs­mål: Bli­ver Re­e­ce Ox­ford den nye Way­ne Roo­ney el­ler den nye José Baxter? SØN­DAG BLEV RE­E­CE Ox­ford den næstyng­ste spil­ler, der no­gen­sin­de har væ­ret med fra start i en Pre­mi­er League kamp, og det er en væ­sent­lig po­in­te. Med fra start. Der fi ndes nem­lig to li­ster over de yng­ste spil­le­re no­gen­sin­de i Pre­mi­er Le­agu­es hi­sto­rie. En med de yng­ste spil­le­re, der har op­t­rå­dt i ver­dens mest pre­sti­ge­fyld­te liga, og en med de spil­le­re, der er star­tet på ba­nen i Pre­mi­er League.

Fak­tisk er der he­le seks spil­le­re, der har op­t­rå­dt i Pre­mi­er League i en yn­gre al­der end Ox­ford, men fæl­les for de fem er, at der var ta­le om me­get kor­te ind­hop i kam­pe, der en­ten for længst var af­gjort el­ler var uden den store be­tyd­ning. Den ab­so­lut­te re­kord­hol­der, Mat­t­hew Brig­gs fra Ful­ham, fi k så­le­des si­ne før­ste mi­nut­ter i Pre­mi­er League som ind­skift er i sæ­so­nens sid­ste kamp. I en al­der af 16 år og 65 da­ge.

Nej, det er den an­den li­ste, der er in­ter­es­sant – li­sten over de spil­le­re, der er star­tet på ba­nen. For man star­ter ik­ke en kamp i Pre­mi­er League, ba­re for­di ens klub sy­nes, det kun­ne væ­re mor­somt at sæt­te en re­kord. Og da slet ik­ke i en pre­mi­e­re­kamp på Emira­tes Sta­di­um. Så når West Hams nye ma­na­ger, Sla­ven Bi­lic, star­te­de med Ox­ford, var det, for­di han an­så ham for at væ­re den bed­ste til den giv­ne po­si­tion. Det var ik­ke en pa­nik­hand­ling. I som­me­rens løb var Re­e­ce Ox­ford med fra start i tre af West Hams kam­pe i Eu­ro­pa League, og det var her, han over­be­vi­ste Bi­lic om, at han var klar til den store sce­ne. MEN TILBAGE TIL spørgs­må­let: Roo­ney el­ler Baxter? De to nav­ne, der fi gu­re­rer som num­mer et og num­mer tre på den li­ste, hvor Re­e­ce Ox­ford for­le­den skrev sig ind som num­mer to. Li­sten over de yng­ste star­te­re i Pre­mi­er League.

Way­ne Roo­ney kræ­ver in­gen nær­me­re præ­sen­ta­tion. En­gelsk lands­holds­an­fø­rer, 48 mål i 105 land­skam­pe og stri­be­vis af mester­ska­ber med Man­che­ster Uni­ted. Han har holdt det, han lo­ve­de den dag i 2002, da han som 16- årig star­te­de in­de for Ever­ton for før­ste gang. José Baxter er der til gen­gæld ik­ke så man­ge, der ken­der. Baxter er fort­sat den yng­ste spil­ler, der no­gen­sin­de er star­tet i en kamp i Pre­mi­er League. Det var pud­sigt nok og­så for Ever­ton, som hav­de Baxter med i en ude­kamp mod West Bromwich den 23. au­gust 2008. Baxter var 16 år og 198 da­ge.

Den dag tal­te al­le om den ’ nye Way­ne Roo­ney’, men så­dan er det ik­ke gå­et. Baxter slog al­drig igen­nem i Ever­ton og spil­ler i dag i Sh­ef­fi eld Uni­ted i League One. El­ler spil­ler og spil­ler, for Baxter har fak­tisk li­ge af­so­net en ka­ran­tæ­ne på tre må­ne­der for do­ping- mis­brug og har end­nu ik­ke væ­ret i kamp for sin klub i den nye sæ­son. Så ned­t­u­ren må si­ges at væ­re mar­kant. FALD­GRU­BER­NE ER MAN­GE for dis­se te­e­na­ge- dren­ge, som plud­se­lig ser sig selv su­get ind i den gla­mourø­se og sur­re­a­li­sti­ske ver­den, som Pre­mi­er League er ble­vet i takt med de man­ge pen­ge, der bli­ver pum­pet ind de en­gel­ske fod­bold­klub­ber. Det be­ty­der og­så, at det er en nå­des­løs ver­den, for hvis Re­e­ce Ox­ford ik­ke slår til, kø­ber West Ham ba­re en ny spil­ler til hans plads. Og så kan Ox­ford li­ge som fl ere af de an­dre på li­sten over de 10 yng­ste star­te­re i Pre­mi­er League hur­tigt bli­ve glemt.

Hvem har for ek­sem­pel no­gen­sin­de hørt om folk som Neil Finn, An­dy Camp­bell og Rob Bow­man?

MOR­TEN BRUUN, skri­ver hver uge i BT

Way­ne Roo­ney ( tv.) og José Baxter var de to yng­ste spil­le­re, der er star­tet in­de i Pre­mi­er League, ind­til Re­e­ce Ox­ford ( th.) fi k klemt sig ind på an­den­plad­sen søn­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.