Hvor­for er det al­tid mig?

Liverpool vil af med Ma­rio Ba­lo­tel­li, men pro­blem­bar­net har en seks- cif­ret grund til at bli­ve

BT - - SPORTEN - PRO­BLEM­BARN Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk

Klub­ben vil ik­ke ken­des ved os. De prø­ver at pres­se os ud

Hvor­for er det al­tid mig? Ma­rio Ba­lo­tel­li un­dre­de sig for et par år si­den så me­get over, at han al­tid end­te i pro­ble­mer, at han un­der en Pre­mi­er League-kamp vi­ste he­le om­ver­de­nen en T- shirt med det spørgs­mål. Men det vir­ker ik­ke til, at han er kom­met nær­me­re

et svar på spørgs­må­let. I hvert fald er han end­nu en gang endt i pro­ble­mer. Pro­ble­met den­ne gang er, at Liverpool sim­pelt­hen ik­ke vil ken­des ved ham. Klub­ben gør alt, hvad den kan for at få an­dre klub­ber til at over­ta­ge hans kon­trakt. Men ita­li­e­ne­ren er ik­ke til at dri­ve ud af Liverpool.

Den en­gel­ske stor­klub har blandt an­det for­søgt at le­je pro­blem­bar­net ud til ita­li­en­ske klub­ber. Se­ne­st var La­zio i spil, og Liverpool var klar til at be­ta­le 60 pct. af hans løn, hvis ba­re La­zio vil­le over­ta­ge an­grebs­fl­op­pet. Men der var ik­ke no­get at gø­re. Ba­lo­tel­li vil ik­ke væk.

Loy­a­li­tets­bonus

Nu er der kom­met en mu­lig for­kla­ring på, hvor­for Ma­rio Ba­lo­tel­li er så stål­sat på at bli­ve i Eng­land. Iføl­ge det en­gel­ske me­die Mir­ror ac­cep­te­re­de ita­li­e­ne­ren en løn­ned­gang, da han skif­te­de til Liverpool sid­ste som­mer, men han fik til

José En­rique

gen­gæld og­så skre­vet en ’ loy­a­li­tets­klau­sul’ ind, så han står til en bonus på et seks- cif­ret be­løb – i pund vel at mær­ke – hvis han og­så er i Mer­sey­si­de-

klub­ben, når trans­fer­vin­du­et luk­ker.

Så ud over en an­slå­et løn på næ­sten en mio. kr. om ugen, står han alt­så og­så til end­nu et klæk­ke­ligt be­løb til den bug­nen­de pen­ge­pung. Og med det in men­te er der må­ske ik­ke no­get at si­ge til, at den tid­li­ge­re Man­che­ster Ci­ty an­gri­ber trods den mang­len­de suc­ces ik­ke er me­get for at skift e.

Su­per Ma­rio er nr. 7

Det blev el­lers kun til 16 Pre­mi­er League kam­pe for Ba­lo- tel­li i sid­ste sæ­son, og i den­ne har han væ­ret helt uden for trup­pen. Ma­na­ger Bren­dan Rod­gers har så­gar for­talt ’ Su­per Ma­rio’, at han kun er sy­ven­de valg i an­gre­bet. Si­tu­a­tio­nen er nu så til­spid­set, at den ita­li­en­ske lands­holds­spil­ler sam­men med to an­dre uøn­ske­de spil­le­re, ven­stre­ba­ck­en José En­rique og an­gri­be­ren Fa­bio Bor­i­ni, er ble­vet de­gra­de­ret til kun at træ­ne med ung­doms­hol­det.

» Klub­ben vil ik­ke ken­des ved os. De prø­ver at pres­se os ud, « sag­de José En­rique til fl ere en­gel­ske me­di­er i går.

Ma­rio Ba­lo­tel­li har tid­li­ge­re få­et op­bak­ning fra en no­get uven­tet kant. Hans hold­kam­me­rat Al­ber­to Moreno har off ent­lig sagt, at klub­ben ik­ke be­hand­ler Ba­lo­tel­li or­dent­ligt.

» Jeg sy­nes, han bli­ver be­hand­let dår­ligt. Han er en me­get af­slap­pet gut, der al­drig ge­ne­rer no­gen. Han kun­ne væ­re en fan­ta­stisk an­gri­ber, han har værk­tø­jer­ne til det. Han har kæm­pet med at sco­re mål her – og han har for­talt mig, at han al­drig har væ­ret ude for det før. Jeg øn­sker ham det bed­ste, hvis han en­der med at smut­te, « sag­de han.

Men den me­gen fu­r­o­re ser ik­ke ud til at gø­re ind­tyk på Ma­rio Ba­lo­tel­li selv. Han har end­nu ik­ke selv ud­talt sig om sin si­tu­a­tion, men det er selv­føl­ge­lig hel­ler ik­ke før­ste gang, han er endt i or­ka­nens øje.

An­gri­be­ren har en lang ræk­ke kon­tro­ver­si­el­le sa­ger, hvor han er endt i fo­kus. BT har sam­let nog­le af dem her­over.

Fo­to: Reu­ters

Ma­rio Ba­lo­tel­li har in­gen pla­ner om at for­la­de Liverpool, selv­om klub­ben ger­ne vil af med an­gri­be­ren og der­for la­der ham træ­ne med ung­dom­strup­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.