’ Al­le spil­le­de su­verænt godt’

BT - - SPORTEN - GOD­KENDT Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Dan­mark er nu sik­ker på me­dal­jer ved ver­dens­mester­ska­ber­ne i badminton, og det glæ­der sport­s­che­fen Finn Trærup- Hansen, at den dan­ske me­tal­høst fort­sæt­ter.

» Det er et led i en lang tra­di­tion af me­dal­jer. Vi har væ­ret med frem­me på ver­dens­ni­veau i man­ge år, og det er vig­tigt, at vi sta­dig kan ma­ni­feste­re os på det ni­veau, « si­ger Finn Trærup-Hansen på en skrat­ten­de te­le­fon­linje fra In­do­nesi­en.

Jan Ø. Jør­gen­sen har ik­ke tid­li­ge­re vun­det en me­dal­je ved et ver­dens­mester­skab, og for Finn Trærup-Hansen vi­ser det, at Dan­mark er i stand til at ha­ve nye folk med frem­me.

» Det er glæ­de­ligt, at vi har en ny me­dal­je­ta­ger i Jan Ø. Jør­gen­sen, der er sik­ker på bron­ze. Sid­ste år var det Vik­tor Axel­sen ved VM i København, der fi k sin før­ste se­ni­o­r­me­dal­je. Det er en til­freds­stil­len­de præ­sta­tion, « si­ger sport­s­che­fen.

Trods ne­der­lag til Vik­tor Axel­sen og her­redoub­len Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen er Finn TrærupHan­sen til­freds med det, som han så i går.

» Vi har da­medoub­len med Chri­stin­na Pe­der­sen og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl igen­nem sam­men med Jan Ø. Jør­gen­sen – al­le spil­le­de su­verænt godt. Vik­tor Axel­sen pres­se­de ver­dens­meste­ren i an­det sæt, og så hav­de vi her­redoub­len, som jeg ik­ke sy­nes spil­le­de dår­ligt på no­gen må­de, men som ik­ke fi k de ting frem i de­res spil, som de ple­jer at ha­ve, « si­ger sport­s­che­fen.

Den dan­ske mål­sæt­ning har væ­ret tre me­dal­jer ved VM i Ja­kar­ta.

Fo­to: Reu­ters og EPA

Chri­stin­na Pe­der­sen og Ka­mil­la Ryt­ter Juhl vandt su­verænt i kvart­fi­na­len og er li­ge­som Jan Ø. Jør­gen­sen sik­re på at bæ­re VM- me­dal­jer med hjem i kuf­fer­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.