Fle­re do­ping­test i at­le­tik, tak!

Det in­ter­na­tio­na­le at­le­tik­for­bund bør te­ste udø­ver­ne langt of­te­re for at kom­me do­ping til livs, me­ner Tour-vin­de­ren

BT - - SPORTEN - DO­PING Laurits Bak Lyck la­ly@ sporten. dk

Er der no­gen, der ken­der rum­len, når do­ping­kon­trol­lan­ter­ne trop­per uan­meldt op, er det Chris Froo­me.

Den bri­ti­ske dob­bel­te vin­der af Tour de Fran­ce blev så sent som søn­dag ban­ket op klok­ken tre om nat­ten i sin lej­lig­hed i Mo­na­co og te­stet for do­ping. Chris Froo­me er en af ver­dens mest te­ste­de sport­s­u­dø­ve­re og må kon­stant sva­re på be­skyld­nin­ger om, at han bru­ger ulov­li­ge mid­ler.

Al­li­ge­vel ser årets Tour­vin­der ger­ne, at cy­kel­spor­tens in­ten­se do­ping­test over­fø­res til at­le­tik­ken, hvor me­di­cinsk snyd mu­lig­vis er me­re ud­bredt end fryg­tet. Det si­ger Chris Froo­me i et eks­klu­sivt in­ter­view med BBC – hans før­ste si­den sej­ren i ver­dens stør­ste cy­kel­løb.

I ugens løb kom det frem, at hver tred­je at­le­tik­me­dal­je, der er ble­vet vun­det til VM og OL i pe­ri­o­den 2001- 2012, er ble­vet vun­det af at­le­ter, der ef­ter sej­ren har af­le­ve­ret do­ping­prø­ver, der i det mind­ste har set mistæn­ke­li­ge ud. Al­li­ge­vel har langt stør­ste­delen få­et lov at be­hol­de de­res me­dal­jer.

Skan­da­len får nu Chris Froo­me til at fo­re­slå, at det in­ter­na­tio­na­le at­le­tik­for­bund ( IAAF) te­ster udø­ver­ne end­nu me­re.

» For­bun­det bli­ver nødt til at in­ve­ste­re me­get me­re kraf­tigt i an­tido­ping. Det vil­le væ­re et skridt i den rig­ti­ge ret­ning, « si­ger han i in­ter­viewet med BBC.

Stor til­tro til sy­ste­met

Hans plud­se­li­ge ko­met­kar­ri­e­re, hvor han på få år gik fra hjæl­per for Tour de Fran­ce­vin­de­ren 2012, bri­ten Brad­ley Wig­gins, til dob­belt Tour-vin­der, har få­et fle­re til at på­stå, at Sky- kap­ta­j­nen selv har gjort brug af snyd. Den ke­ny­ansk­fød­te bri­te har dog he­le ti­den af­vist, at der skul­le ha­ve fo­re- gå­et urent trav i for­bin­del­se med hans sej­re.

» Jeg me­ner, at nog­le ting i cy­kel­spor­ten har æn­dret sig mar­kant si­den de ’ mør­ke ti­der’ for 10- 15 år si­den, da sporten var vir­ke­lig be­skidt. Te­ste­ne har vir­ke­lig ud­vik­let sig, og UCI ( cy­kel­for­bun­det, red.) har nu ind­ført test 24 ti­mer i døg­net. Jeg har stor til­tro til, at sy­ste­met vir­ke­lig vir­ker, « gentager Froo­me, der des­u­den over for BBC be­dy­rer, at han går ef­ter at vin­de det fran­ske eta­pe­løb fem gan­ge yder­li­ge­re i frem­ti­den.

At­le­tiks­kan­da­len har ind­til vi­de­re be­ty­det, at IAAF har igang­s­at en un­der­sø­gel­se, der skal af­dæk­ke, hvad der er sket.

Fo­to: EPA

Den dob­bel­te Tour de Fran­ce- vin­der Chris Froo­me er en af ver­dens mest te­ste­de at­le­ter og fo­re­slår nu, at at­le­ti­ku­dø­ver­ne bli­ver ud­sat for test li­ge så of­te, som han selv gør. For­sla­get kom­mer i kølvan­det på den ver­se­ren­de skan­da­le, hvor 28 at­le­ter er ble­vet af­slø­ret i at ha­ve brugt do­ping un­der VM i at­le­tik i 2005 og 2007.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.