SUND­HED

I Østen har man i årtu­sin­der for­sket i ån­de­dræt­tets virk­ning på hel­bre­det. I Ve­sten er vi kun li­ge be­gyndt. Men det er et fak­tum, at dybe vej­rtræk­nin­ger mod­vir­ker stress og hjæl­per os til at fo­ku­se­re

BT - - WEEKEND - An­nb@bter­ling­s­ke­me­dia.dk Fo­to David Leth Wil­li­ams An­ne Nør­kær Bang

Ånd ind – ånd ud. Træk vej­ret – helt be­vidst

Du kan leve uden mad i uge­vis og om­kring tre da­ge uden at drik­ke. Men uden luft er det et spørgs­mål om se­kun­der, maks. mi­nut­ter, før du er i se­ri­ø­se pro­ble­mer. Vi skæn­ker sjæl­dent krop­pens kon­stan­te veks­len mel­lem indån­ding og udån­ding en tan­ke, men net­op den­ne funk­tion er alt­af­gø­ren­de for os. El­ler for at bru­ge yo­gain­struk­tør Si­mon Kro­hns dra­ma­ti­ske bil­le­de: » Der er kun 30 se­kun­der og en halv rul­le gaf­fa­ta­pe mel­lem dig og pa­nik: Ånd ud, dæk din mund og næ­se og kig på dit ur. « Den­ne ar­ti­kel hand­ler imid­ler­tid om at træk­ke vej­ret. Og om at gø­re det godt.

» Vej­rtræk­nin­gen og sin­det hæn­ger ulø­se­ligt sam­men. Vej­rtræk­nin­gen vil al­tid af­slø­re, hvor­dan du har det. Er du træt, kan du mær­ke det på din vej­rtræk­ning, det sam­me gæl­der, hvis du er glad, ked af det, stres­set, ro­lig.

Men dø­ren svin­ger beg­ge ve­je. Vej­rtræk­nin­gen af­slø­rer ik­ke ba­re, hvor­dan du har det – du kan og­så selv æn­dre din vej­rtræk­ning og der­i­gen­nem din til­stand og dit hu­mør. Det at træk­ke vej­ret dybt og ro­ligt vil for de fle­ste ha­ve en be­ro­li­gen­de ef­fekt, « for­tæl­ler Si­mon Kro­hn, der er cand. mag. i fi­lo­so­fi og un­der­vi­ser i yoga, me­di­ta­tion og pra­nay­a­ma, som be­ty­der ’ ud­vi­del­se af ån­de­dræt­tet’ på sanskrit.

Træk vej­ret

Vi ta­ger i gen­nem­snit 20.000 vej­rtræk­nin­ger om da­gen. Langt de fle­ste tæn­ker vi ik­ke over. I In­di­en, hvor pra­nay­a­ma stam­mer fra, har

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.