CHRIS MA­CDO­NALD

Sy­nes du, at ma­ra­ton­løb er ek­stremt? Fak­tisk er suk­ker, for lidt søvn og mang­len­de be­væ­gel­se en stør­re be­last­ning for krop­pen

BT - - WEEKEND - Sus­an­ne Say­ers i sam­ar­bej­de med Chris Ma­cDo­nald btwe­e­kend@ bt. dk Chris Ma­cDo­nald

Vo­res livs­stil er far­li­ge­re end ek­strem­s­port

Dan­sker­nes for­hold til sund­hed er ble­vet vendt på ho­ve­d­et. Man­ge ryster på ho­ve­d­et af lø­be­re el­ler folk, der skæ­rer ned på slik og so­da­vand. Vi sy­nes de er ek­stre­me. I vir­ke­lig­he­den er det me­re ek­stremt for krop­pen at leve på den må­de, som de fle­ste af os gør, si­ger Chris Ma­cDo­nald.

» Vi er hur­ti­ge til at pe­ge fin­gre ad f. eks. tri­at­le­ter og ta­le om, hvor ek­stremt us­undt det er at bru­ge så man­ge ti­mer på at træ­ne. Det er fuld­stæn­dig rig­tigt, at fo­kus på sund­hed og fit­ness nog­le gan­ge bli­ver så ek­stremt, at det bli­ver us­undt. Men over­ord­net set er det me­re ek­stremt for krop­pen at bli­ve ud­sat for den be­hand­ling, som man­ge op­fat­ter som en nor­mal livs­stil, « si­ger han.

Som ek­sem­pel bru­ger han an­be­fa­lin­ger­ne om at be­væ­ge sig. Som mini­mum bør vi gå 10.000 skridt dag­ligt. Vi bør ha­ve pul­sen op nog­le gan­ge om ugen og træ­ne styr­ke og smi­dig­hed to- tre gan­ge om ugen i mindst en halv ti­me.

» Når jeg si­ger det, bli­ver jeg of­te mødt med, at det nær­mest er fa­na­tisk, og at det kan in­gen nå. «

Halvan­den ti­me

» 10.000 skridt sva­rer til cir­ka halvan­den ti­me i be­væ­gel­se for­delt over et døgn på 24 ti­mer. Læg­ger man yder­li­ge­re en ti­mes ek­stra mo­tion til det, er der sta­dig over 20 ti­mer i døg­net, hvor vi ik­ke be­væ­ger os ret me­get, men sid­der el­ler lig­ger ned. Set fra na­tu­rens si­de er det ek­stremt, « fast­slår Chris Ma­cDo­nald.

Han un­der­stre­ger, at men­ne­sket kan til­pas­se sig me­get for­skel­li­ge mil­jø­er og om­stæn­dig­he­der.

» Det er svært at si­ge præ­cis, hvad vi er de­sig­net til fra na­tu­rens si­de, for vi kan over­le­ve næ­sten overalt. Vi ved me­get me­re om, hvad vi ik­ke er de­sig­net til. Det er bl. a. en fy­sisk inak­tiv livs­stil. Når nog­le kri­ti­se­rer ma­ra­ton­lø­be­re for de­res ska­der, skal man alt­så hu­ske på, at langt fle­re bli­ver al­vor­ligt sy­ge af at sid­de stille end af at lø­be. «

» Mit bud­skab er ik­ke, at al­le skal lø­be ma­ra­ton. Men vi skal hol­de op med at bed­ra­ge os selv til at tro, at det er nor­malt, når vi ik­ke be­væ­ger os, spi­ser mas­ser af suk­ker og sover alt for lidt. For dét er en ek­strem be­last­ning for krop­pen. «

Fo­to Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.