UGENS APP

BT - - WEEKEND -

HBO- se­ri­en ‘ Ga­me of Thro­nes’ er så po­pu­lær, at der fin­des utal­li­ge ap­ps til den. Her er en af de ab­so­lut bed­ste. Ap­pen bygger på bø­ger­ne ’ A Song of Ice and Fi­re’ af Ge­or­ge R. R. Martin. Du får man­ge fle­re op­lys­nin­ger end i tv- se­ri­en. Grund­læg­gen­de er ap­pen gra­tis, men be­ta­ler du lidt ek­stra, får du ad­gang til fa­cts om over 600 per­so­ner. Det sam­me gør sig gæl­den­de for bor­ge, by­er, geo­gra­fi og me­get me­re. Er du vi­de­be­gær­lig, bør du po­ste 39 kro­ner i ap­pen. Styr­ken er, at ap­pen bygger på bø­ger­ne. Det er og­så dens svag­hed, da den kan af­slø­re for me­get. Men det kan man ( hel­dig­vis) indstil­le den til ik­ke at gø­re. In­fo: A Ga­me of Thro­nes Guide Plat­form: iOS og An­droid Pris: Gra­tis, men du kan kø­be ek­stra pak­ker for 8- 16 kr. El­ler ad­gang til alt for 39 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.