Sæt fart på din for­bræn­ding

Her er ma­den, der smel­ter fed­tet af di­ne si­de­ben, lover eks­per­ter i ny bog. Med få æn­drin­ger i din kost vil du op­le­ve bå­de stør­re mæt­hed og hø­je­re for­bræn­ding

BT - - WEEKEND - Hped@ bt. dk Fo­to Iris Heidi Pe­der­sen

Sæt tæn­der­ne i avo­ca­do, tun, skyr og bøn­ner, hvis du vil skrue op for din for­bræn­ding. Fø­de­va­rer­ne er så­kald­te ’ fat­bur­ne­re’, det vil si­ge kost, der op­ti­me­rer din fedt­for­bræn­ding.

I den nye bog ’ Fat­bur­ner – mad­va­rer der smel­ter fed­tet af krop­pen’, gi­ver er­næ­rings- og træ­nings­eks­pert Martin Kreutzer og madskri­bent An­ne Lar­sen over­blik over de mira­kel­fø­de­va­rer, der ik­ke lag­rer sig i krop­pens fedt­de­po­ter. For­fat­ter­ne er ik­ke i tvivl om at skyr, avo­ca­do og tun er den op­ti­ma­le vej til et va­rigt vægt­tab.

» En ræk­ke fø­de­va­rer gør, at du op­ta­ger fær­re kal­o­ri­er fra den mad, du ind­ta­ger. F. eks. ved vi, at pro­te­in­rig kost er enormt ener­gikræ­ven­de for krop­pen at for­dø­je. Der­for er ri­si­ko­en for, at de fe­der, min­dre. Vi ved og­så, at gi­ver god me­ning at spi­se f. eks. par­ma­san- ost, for­di det in­de­hol­der calci­um, som bin­der fed­tet i tar­men, så vi ik­ke op­ta­ger li­ge så man­ge kal­o­ri­er fra den øv­ri­ge kost. Det kan væ­re gan­ske eff ek­tivt at fi nju­ste­re si­ne kostva­ner, hvis man ger­ne vil ta­be sig, « for­kla­rer Martin Kreutzer.

Hver an­den ve­jer for me­get

Ca. 45 pct. af al­le voks­ne dan­ske­re er over­væg­ti­ge og der­med i ri­si­ko for at ud­vik­le en lang ræk­ke livs­stils­syg­dom­me som f. eks. hjer­te- kar­syg­dom­me, suk­ker­sy­ge, for­hø­jet blod­tryk og vis­se for­mer for kræft . Der kan der­for væ­re god grund til at sæt­te sig ind i de en­kel­te fø­de­va­rers magi.

» For de fl este hand­ler det om, at man ger­ne vil ta­be nog­le få ki­lo, som må­ske li­ge så lang­somt har sat sig i lø­bet af en 8- 10 år. I den for­bin­del­se kan ’ fat­bur­ne­re’ væ­re en god kost­stra­te­gi, for­di man ta­ger nog­le råva­rer i brug, der kan gi­ve et vægt­tab uden, at man egent­lig be­hø­ver at tæn­ke det som en slan­ke­kur. Et godt ek­sem­pel er at spi­se en fi ber­rig kost, som for­hin­drer de­le af må­l­ti­det i at bli­ve op­ta­get i krop­pen. Fi­bre­ne træk­ker sim­pelt­hen no­get af ma­den ufor­dø­jet gen­nem sy­ste­met i ste­det for, at la­de den bli­ve op­ta­get i blo­det, hvor­fra den eft er­føl­gen­de møj­som­me­ligt må mo­tio­ne­res væk, « si­ger Martin Kreutzer.

Træ­ning er vig­tigt

En an­den træ­nings­eks­pert, Hen­rik Du­er, der er cand. sci­ent. i idræt og ke­mi, me­ner dog ik­ke, at ma­den ale­ne kan gø­re for­skel­len. Det er in­gen vej udenom lø­be­sko­e­ne, hvis man vil de ek­stra ki­lo til livs:

» Ved at spi­se ma­gert og pro­te­in­rigt, skal man nok kom­me i ne­ga­tiv kal­o­ri­e­ba­lan­ce, men der fi ndes in­gen magi­ske fø­de­va­rer, der kan for­hin­dre over­vægt. Hvis du vil ha­ve et sundt og va­rigt vægt­tab, er det ufat­te­ligt vig­tigt sam­ti­digt at dyr­ke mo­tion. Tal fra det dan­ske vægt­tabs­re­gi­ster vi­ser, at 90 pct. af dem, der har suc­ces med at hol­de væg­ten, er fy­sisk ak­ti­ve, si­ger Hen­rik Du­er og ud­dy­ber:

» Når man ta­ber sig, fal­der ens stof­skift e. Kom­pen­se­rer man ik­ke for det ved at mo­tio­ne­re, vil man ha­ve en la­ve­re for­bræn­ding, når man har nå­et sit vægt­tab. Sam­ti­dig er det enormt vig­tigt, at man styr­ke­træ­ner for at be­va­re den mu­skel­mas­se, man au­to­ma­tisk ta­ber, når man går ned i vægt. Jo fær­re mus­k­ler man har, de­sto min­dre for­bræn­der man nem­lig og­så, « si­ger han.

Martin Kreutzer er enig i, at mo­tio­nen er en væ­sent­lig fak­tor, især hvis man vil ’ ha­ve ha­stig­hed på vægt­ta­bet’.

» Der er in­gen tvivl om, at det er vig­tigt. Men i bo­gen har vi pri­mært fo­kus på ma­den. Må­let er at in­spi­re­re til en nem og smer­te­fri må­de at ta­be sig på, « si­ger han.

Bo­gen, der ud­kom­mer d. 17. au­gust, in­de­hol­der for­u­den en over­sigt over go­de fø­de­va­rer, der sæt­ter for­bræn­din­gen i vej­ret og­så en lang ræk­ke op­skrift er til, hvor­dan man kan sam­men­sæt­te sin nye kost.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.