Så­dan bli­ver du slank

Fem sik­re ve­je til en let­te­re krop

BT - - WEEKEND -

TYG MA­DEN GODT Giv dig god tid til di­ne må­l­ti­der. Når du spi­ser lang­somt, gi­ver du krop­pen tid til at re­gi­stre­re de før­ste mæt­heds­sig­na­ler, in­den du når at for­spi­se dig. Det, at kæ­ber­ne rent me­ka­nisk skal ar­bej­de, er med til at sen­de mæt­heds­sig­na­ler til hjer­nen. Un­der­sø­gel­ser ty­der des­u­den på, at for­bræn­din­gen øges, hvis din mad har en fast kon­si­stens. Det skyl­des, at svært for­dø­je­li­ge fø­de­va­rer i hø­je­re grad skal be­ar­bej­des i ma­ve- tarm- re­gio­nen end me­re fly­den­de kost. Sær­lig fi­ber­rig kost gi­ver for­dø­jel­ses­sy­ste­met god mod­stand. VA­RI­A­TION PÅ TAL­LER­K­NEN Op­ti­malt bør din kost in­de­hol­de pro­te­in, kul­hy­drat og fedt. Når du spi­ser, af­ko­der krop­pen ko­sten for næ­rings­stof­fer – mang­ler du ét af dem, re­sul­te­rer det i en mang­len­de mæt­heds­fø­lel­se. Ud over at til­go­de­se ap­pe­tit­ten har en bredt sam­men­sat kost den for­del, at blod­suk­ker­på­virk­nin­gen au­to­ma­tisk bli­ver lav. Bå­de fedt og pro­te­in brem­ser op­ta­gel­sen af ma­dens kul­hy­dra­ter, så dit blod­suk­ker ik­ke stry­ger til vej­rs. Det vær­ner krop­pen mod suk­ker­sy­ge og mind­sker ri­si­ko­en for fedt­op­hob­ning i bug­hu­len. TRÆN DI­NE MUS­K­LER Ef­ter 50 års al­de­ren mi­ster man år­ligt ca. 1 pct. af sin mu­skel­mas­se og - styr­ke. Ved at styr­ke­træ­ne mus­k­ler­ne kan for­fal­det ud­sæt­tes. Sam­ti­dig sik­rer stær­ke mus­k­ler en høj for­bræn­ding – selv når krop­pen er i hvi­le, teg­ner mus­k­ler­ne sig nem­lig for en stor del af den dag­li­ge for­bræn­ding. Sørg for at ud­for­dre di­ne mus­k­ler til græn­sen af de­res yde­ev­ne mindst to gan­ge om ugen. Det kan væ­re med egen kro­p­svægt el­ler ved at løf­te tun­ge væg­te i et fit­nes­scen­ter. FÅ PUL­SEN OP Selv­om det er en ef­fek­tiv må­de at for­bræn­de kal­o­ri­er på, be­hø­ver du ik­ke ton­se af sted med blod­s­mag i mun­den for at få ki­lo­e­ne til at for­la­de din krop. Øn­sker du at ta­be dig, er det klo­ge­ste at mo­tio­ne­re med en me­re mo­de­rat in­ten­si­tet, f. eks. ved at gå el­ler cyk­le nog­le lange tu­re. For­kla­rin­gen er at det ik­ke i sam­me grad ( som ben­hård pul­stræ­ning) re­sul­te­rer i kraftig sult – som får dig til at over­spi­se – for så er du li­ge vidt. VÆR ME­RE AK­TIV Din dag­li­ge hver­dags­ak­ti­vi­tet har stor be­tyd­ning for det sam­le­de kal­o­ri­e­regn­skab. Fak­tisk kan den bi­dra­ge li­ge så me­get til den sam­le­de for­bræn­ding som tre til fi­re ti­mers in­ten­siv træ­ning om ugen. Ba­re det at stå op i ste­det for at sid­de ned er en af­gø­ren­de fak­tor. Hvis du til­med er­stat­ter den dag­li­ge trans­port i bus, bil el­ler tog med me­re ak­ti­ve for­mer som cykling og gang, vil du kun­ne løf­te den ugent­li­ge for­bræn­ding med man­ge hund­re­de kal­o­ri­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.