Få blod­suk­ke­ret i ba­lan­ce

BT - - WEEKEND -

Du ken­der det sik­kert. Du har lyst til no­get sødt. Og det skal væ­re nu. Va­nen har ta­get over, og du skal hver dag ha­ve et styk­ke cho­ko­la­de, en so­da­vand el­ler lidt slik for at til­freds­stil­le den sø­de tand.

Man­ge af mi­ne kli­en­ter er suk­ker­af­hæn­gi­ge, fle­re af dem uden selv at væ­re klar over det. Fle­re si­ger til mig: ’ Cho­ko­la­de er jo sundt.’ Jeg er ked af, at cho­ko­la­de op­fat­tes som sundt, for det er det – ef­ter min me­ning – be­stemt ik­ke. Cho­ko­la­de er fyldt med suk­ker – og­så de så­kald­te sun­de va­ri­an­ter med 70 el­ler 80 pct. cho­ko­la­de.

Su­ser dit blod­suk­ker op og ned da­gen igen­nem, får du sik­kert for me­get suk­ker, sø­de sa­ger el­ler sø­de drik­ke­va­rer. En an­den fak­tor spil­ler og­så ind på dit blod­suk­ker. Nem­lig din for­dø­jel­se. I tar­me­ne pro­du­ce­res vig­ti­ge hor­moner, der er med til at sty­re fri­gi­vel­sen af in­sulin fra bugs­pyt­kir­t­len. Pro­duk­tio­nen af dis­se hor­moner stand­s­es, hvis du har en dår­lig tarm­bak­te­ri­e­fl­ora.

Et stort ind­tag af suk­ker, for­ar­bej­de­de fø­de­va­rer, for lidt væ­ske, for me­get kød og for få fi­bre, kan for­år­sa­ge, at ma­den lig­ger for læn­ge i tarm­sy­ste­met. Det på­vir­ker bak­te­ri­e­fl­ora­en ne­ga­tivt.

Der er cir­ka 16 te­ske­ful­de suk­ker i en co­la. Den form for suk­ker sen­der dit in­sulin­ni­veau helt til vej­rs på ba­re 20 mi­nut­ter. Drik­ker du co­la hver dag, ri­si­ke­rer du at ud­vik­le fle­re livs­stils­syg­dom­me bl. a. di­a­be­tes.

Drop so­da­vand

For ny­lig for­ske­de en­gel­ske vi­den­skabs­mænd i hvil­ken ind­fly­del­se suk­ker­hol­di­ge drik­ke har på ud­vik- lin­gen af ty­pe 2 di­a­be­tes hos nor­mal­væg­ti­ge.

Stu­di­et in­vol­ve­re­de me­re end 38.000 ty­pe 2 di­a­be­ti­ke­re, som al­le dag­ligt drak so­da­vand, ju­i­ce el­ler kun­stigt sø­de­de drik­ke. For­sø­get vi­ste, at jo stør­re ind­tag, des stør­re var fo­re­kom­sten af di­a­be­tes 2.

For­sø­get vi­ste og­så, at di­a­be­tes 2 sag­tens kan ram­me nor­mal­væg­ti­ge, hvis de ind­ta­ger man­ge suk­ker­hol­di­ge drik­ke. Størst på­virk­ning hav­de suk­ker­sø­de­de drik­ke, der­næst kun­stigt sø­de­de drik­ke og til sidst kar­tonju­i­ce.

For­sker­ne kon­klu­de­re­de, at man kan re­du­ce­re an­tal­let af ty­pe 2 di­a­be­ti­ke­re med to mil­li­o­ner ale­ne i USA, hvis ame­ri­ka­ner­ne i lø­bet af de kom­men­de 10 år fjer­ner de sø­de drik­ke­va­rer fra de­res kost.

Knap 30 mil­li­o­ner ame­ri­ka­ne­re li­der i dag af di­a­be­tes. I Eng­land vil­le man kun­ne mind­ske an­tal­let af ty­pe 2 di­a­be­ti­ke­re med 80.000 per­so­ner over 10 år – det sva­rer til cir­ka halv­de­len af al­le dem, der år­ligt får di­ag­no­sen ty­pe 2 di­a­be­tes i Eng­land.

Umid­del­bart skul­le man tro, at di­a­be­ti­ke­re og over­væg­ti­ge bur­de hol­de sig til suk­ker­fri og kun­stigt sø­de­de drik­ke­va­rer. Men me­get ty­der på, at krop­pen re­a­ge­rer på dis­se sø­de­mid­ler li­ge så vel som på al­min­de­ligt suk­ker og ma­js­sti­vel­se.

An­tal­let af di­a­be­ti­ke­re er og­så ste­get, selv­om der er lan­ce­ret man­ge suk­ker­fri løs­nin­ger. Et stu­die fra 2007 vi­ser fak­tisk, at sac­cha­rin og as­partam beg­ge kan gi­ve stør­re over­vægts­pro­ble­mer end al­min­de­ligt suk­ker, og­så selv­om drik­ke­va­rer­ne in­de­hol­der nul kal­o­ri­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.