’ Jeg kun­ne ik­ke kla­re bør­ne­nes tom­me øj­ne’

På en fe­rie i In­di­en blev Pia Lin­dell Qwist over­væl­det af for­æl­d­re­lø­se børns hi­sto­ri­er. I dag har hun lagt sit liv om for at hjæl­pe ga­debørn i Calcut­ta

BT - - WEEKEND - Ma­rie Var­m­ing

btwe­e­kend@ bt. dk Fo­to Emil Hou­gaard

Hud. Børn, der er et tagselv­bord for sy­ge voks­ne, « for­tæl­ler Pia Lin­dell Qwist.

Over­skud i Gre­ve

I dag, tre år se­ne­re, ta­ger hun imod på re­stau­rant Rø­ge­ri­et i Gre­ve. So­len skin­ner, og de før­ste frokost­gæ­ster har ind­fun­det sig un­der pa­ra­sol­ler­ne. Hun nik­ker til gæ­ster­ne og gi­ver et par stil­fær­di­ge in­struk­ser til per­so­na­let, in­den hun sæt­ter sig i en blød stol med en co­la. Det er ik­ke umid­del­bart til at se. Men det er Pia Lin­dell Qwists fortje­ne­ste, at en me­get stor flok børn i det syd­li­ge In­di­en i dag kan fø­le sig tryg­ge og mæt­te.

Hun er chef for Rø­ge­ri­et, men hun er og­så le­der af ’ Ga­dens Børn’, som hun be­sø­ger cir­ka 14 da­ge hver an­den må­ned. Når hun er i Dan­mark ar­bej­der hun sam­men med et hold af 12 fri­vil­li­ge på at skaf­fe mid­ler til In­di­en.

» Nog­le gan­ge kan jeg godt bli­ve træt og tæn­ke: Hvad er det, jeg har sat i gang. Det er jo for li­vet, det her. Nog­le gan­ge fryg­ter jeg og­så, at jeg ik­ke kan skaf­fe de pen­ge, det kræ­ver at hjæl­pe bør­ne­ne. Men jeg har ik­ke det store be­hov for at spi­se frokost med ve­nin­der­ne he­le ti­den. Jeg ar­bej­der i døgn­drift, for­di det gi­ver me­ning, « si­ger hun.

De to børns hi­sto­rie den af­ten i In­di­en æn­dre­de Pia Lin­dell Qwists liv. For ef­ter den fulg­te man­ge an­dre.

» Man ser man­ge bar­ske ting i In­di­en, men hi­sto­ri­er­ne bag er rysten­de. Jeg hør­te om kid­nap­nin­ger, salg af børn, men­ne­ske­hand­le­re, voks­ne, som lok­ker med mad og et trygt hjem. Men når bør­ne­ne føl­ger med, bli­ver de solgt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.