GUIDE:

Yo­gain­struk­tør Si­mon Kro­hn vi­ser tre øvel­ser, der styr­ker din vej­rtræk­ning

BT - - WEEKEND -

Fuld vej­rtræk­ning

Tek­nik­ken væk­ker vej­rtræk­nings­mus­k­ler­ne, og ska­ber ro i krop­pen. Lav øvel­sen sid­den­de el­ler lig­gen­de. Slap af i an­sig­tet, og tag nog­le dybe vej­rtræk­nin­ger. Mærk indån­din­ger­ne som en ud­vi­del­se af ma­ven, der be­væ­ger sig opad, før du fyl­der bryst­kas­sen ne­de­fra og slut­ter indån­din­gen helt op­pe ved kra­ve­be­ne­ne. Udånd luf­ten op­pe­fra og ned. Be­gynd ved kra­ve­be­ne­ne og slut ved ma­ven. Træk vej­ret så­dan i fem mi­nut­ter. Mærk ef­fek­ten i krop­pen.

Vek­sel­vej­rtræk­ning

Den æld­gam­le tek­nik gi­ver ro og ba­lan­ce. I yo­ga­tra­di­tio­nen an­ses den for en af de vig­tig­ste vej­rtræk­nings­tek­nik­ker. Sid med rank ryg og slap af i an­sig­tet. Træk vej­ret skif­te­vis gen­nem de to næ­se­bor, mens du med den ene hånd skif­te­vis åb­ner og luk­ker for de to næ­se­bor. Be­gynd med en indån­ding gen­nem ven­stre næ­se­bor, ånd ud gen­nem det høj­re. Ånd nu ind gen­nem høj­re næ­se­bor, og ånd ud gen­nem det ven­stre. Træk vej­ret stille og ro­ligt på den­ne må­de i fem mi­nut­ter. Skift arm, hvis du bli­ver træt.

Slip udån­din­gen

Tek­nik­ken er la­vet til at gi­ve slip på an­spæn­del­se og kan hur­tigt hjæl­pe dig ned i gear. Sid med rank ryg og af­spænd dit an­sigt. Træk vej­ret ind gen­nem næ­sen. Fyld di­ne lun­ger så me­get, at det fø­les lidt anspændt. Hold vej­ret, mens du tæl­ler til fi­re. Åbn din mund og udånd med ét stort suk. Træk vej­ret på den­ne må­de et par mi­nut­ter. Fo­kusér på kon­tra­sten mel­lem an­spæn­del­se og let­tel­se, når du gi­ver slip på udån­din­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.