’ Få styr på det nor­ma­le’

BT - - WEEKEND -

Da jeg for 10 år si­den kom i mål som num­mer to i det, som er ble­vet kaldt ’ ver­dens hårdeste cy­kel­løb’ – The Ra­ce Across Ame­ri­ca, blev jeg mødt af en repor­ter. Jeg var fuld­stæn­dig smadret. Repor­te­ren øn­ske­de mig til­lyk­ke med re­sul­ta­tet og sag­de, at han gik ud fra, at jeg vil­le væ­re med i lø­bet igen næ­ste år. Jeg sva­re­de kort, at ’ det hå­ber jeg i den grad ik­ke’. På det tids­punkt hav­de jeg cyk­let 5.000 ki­lo­me­ter på 10 da­ge og so­vet sam­men­lagt i 11 ti­mer.

Da jeg blev spurgt, hvad min næ­ste ud­for­dring så skul­le væ­re, sva­re­de jeg:

» Get­ting the nor­mal right. « Alt­så, at få styr på det nor­ma­le.

Det er sta­dig en ud­for­dring. For hvad er nor­malt og hvad er ek­stremt? Jeg er i sti­gen­de grad ble­vet op­mærk­som på, at det so­ci­alt, men­talt og fy­sisk er ’ bloo­dy hard’ at ram­me det op­ti­ma­le og ’ nor­ma­le’. Et løb som Ra­ce Across Ame­ri­ca er helt sik­kert ek­stremt. Vi er ik­ke fra na­tu­rens si­de de­sig­net til den ty­pe ud­for­dring.

Men det er hel­ler ik­ke nor­malt at væ­re inak­tiv i store de­le af døg­nets 24 ti­mer, hvis vi ser bort fra nat­te­søv­nen. Det er li­ge så ek­stremt og far­ligt for os som at del­ta­ge i det, vi kal­der ek­strem­s­port.

Bizar­re ku­re, hvor man ik­ke må spi­se en lang ræk­ke mad­va­rer, er ek­stre­me. Men for krop- pen og hjer­nen er det hel­ler ik­ke hver­ken nor­malt el­ler sundt at bli­ve ud­sat for den mæng­de suk­ker, fedt og salt, som vi dag­ligt bom­bar­de­rer os selv med.

Det er ek­stremt at bru­ge en stor del af sin våg­ne tid på at tæn­ke over, om mus­k­ler­ne nu er store nok el­ler ma­ven er slank nok og at over­vå­ge hver en cen­ti­me­ter mi­nu­tiøst. Men det er og­så ek­stremt slet ik­ke at væ­re op­mærk­som på sin krop.

Et af pro­ble­mer­ne er vo­res brug af or­det ’ nor­malt’. Det kan be­ty­de to ting: Det kan be­ty­de det, som al­le an­dre gør, alt­så det, som er nor­men. Men an­dre gan­ge bru­ger vi or­det til at for­kla­re, hvad der er sundt, na­tur­ligt el­ler nor­malt i for­hold til den må­de, vi fy­sisk og men­talt fungerer på. I USA er det nor­malt ( nor­men) at væ­re fed. Men det er ik­ke nor­malt for krop­pen.

Vi skal pas­se på, at vi ik­ke kom­mer til at øde­læg­ge det for de men­ne­sker, som mo­ti­ve­ret for­sø­ger at gø­re no­get for de­res triv­sel, når vi kal­der dem fa­na­ti­ske i de­res livs­stil. Det mind­ste, du kan gø­re, er at støt­te an­dre, som prø­ver at æn­dre de­res liv og triv­sel til det bed­re. Du be­hø­ver ik­ke at gø­re det sam­me, det væl­ger du selv. Men de fortje­ner op­mun­tring, ik­ke hån og be­skyld­nin­ger om at væ­re fa­na­ti­ke­re.

Tænk over det – næ­ste gang du åb­ner en po­se med Ma­ta­dor­mix om af­te­nen, ( mens du lyk­ke­lig har glemt, at din kol­le­ga gav ka­ge tid­li­ge­re på da­gen) og klap­per dig selv på skul­de­ren over, at du i hvert fald ik­ke er en af de der fa­na­ti­ske hel­se­fre­aks. Det kan sag­tens væ­re dig, der er mest ek­strem.

SEND DI­NE SPØRGS­MÅL TIL: ask­chris@ bt. dk Læs fle­re spørgs­mål og svar gra­tis på:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.