Så er der teg­ne( se­ri­er)

Nor­den pro­du­ce­rer go­de teg­ne­re som al­drig før. Her er tre nye ud­gi­vel­ser, det er værd at se på

BT - - WEEKEND - Krl@ ber­ling­s­ke. dk Kri­sti­an Lind­berg

Rik­ke Vil­lad­sen er en af de nye dan­ske teg­ne­se­ri­e­teg­ne­re. Kon­se­kvent ar­bej­der hun med sæ­re kom­bi­na­tio­ner af billeder og tekst, der skur­rer som Lars von Tri­ers be­røm­te sten i sko­en. Uden for­nem­mel­sen af kunst­ne­risk hel­hed går tabt.

Til dag­lig er Rik­ke Vil­lad­sen for­lags­re­dak­tør, men sam­men med Bjørn Ras­mus­sen ud­gi­ver hun et im­po­ne­ren­de teg­ne­se­ri­e­epos i ni bind, der hver for sig for­tæl­ler en hi­sto­rie om en pi­ge ’ på jagt el­ler på flugt’.

Før­ste bind, der ud­kom sid­ste år, skil­dre­de mø­det mel­lem en mystisk alf og en last­bils­chauf­før med pæ­do­fi­le ten­den­ser. I an­det bind sælger en fat­tig pi­ge dø­de små­dyr til en prins i håb om at kom­me til Ame­ri­ka. Som re­ne tek­ster vil­le hi­sto­ri­er­ne for­ment­lig væ­re for­be­holdt et me­get smalt pu­bli­kum, men Rik­ke Vil­lad­sens dunk­le, mo­nokromt skra­ve­re­de teg­nin­ger, åb­ner vær­ket op.

Teg­ne­stu­en Kulkæl­de­ren hu­ser en ræk­ke re­la­tivt nye ta­len­ter in­den for dansk teg­ne­se­ri­e­kunst så­som Met­te Eh­lers, Si­mon Buk­ha­ve og Ka­ro­li­ne Stjer­n­felt. Nu ud­gi­ves teg­ne­stu­ens fæl­les an­to­lo­gi, der over­le­gent de­mon­stre­rer, at dan­ske teg­ne­re er fuldt på højde med de ame­ri­kan­ske teg­ne­re. Det over­ord­ne­de tema er slægts­hi­sto­ri­er og hjem­stavns­for­tæl­lin­ger, der of­te ta­ger ud­gangs­punkt i det selv­bi­o­gra­fi­ske. Si­mon Buk­ha­ve for­tæl­ler hor­r­or­films­ag­tigt om en dreng, der op­da­ger en kat­tekir­ke­gård, mens Ka­ro­li­ne Stjer­n­felt eks­pe­ri­men­te­rer med fol­kesag­net om en mo­der­ne si­re­ne, der lok­ker en fug­lekig­ger ud i ti­de­vands­bøl­ger­ne.

Før som­me­ren ud­gav for­la­get Fa­hren­heit og­så nor­ske St­ef­fen Kver­nelands monu­men­tale bi­o­gra­fi­ske tegneserie om lands­man­den Ed­vard Munch. Den knap 300 si­der lange se­rie er re­sul­ta­tet af et sy­vårigt sam­ar­bej­de med Mun­chken­de­ren Lars Fi­ske. Vær­ket ud­nyt­ter me­di­ets ful­de po­ten­ti­a­le.

I ind­led­nin­gen er Kver­neland og Fi­ske selv ho­ved­per­so­ner­ne, som un­der en munch’sk svi­re­tur i Oslo sam­men­bryg­ger de­res vi­sion for se­ri­en.

Med en hen­vis­ning til den dan­ske dog­me­be­væ­gel­se be­slut­ter de, at hi­sto­ri­en ude­luk­ken­de skal be­stå af ci­ta­ter fra Munch og hans bro­ge­de føl­ge af kunst­ne­re og tæn­ke­re.

He­le vær­ket fungerer som en hyl- dest ik­ke ba­re til Munch, men til sel­ve kun­stens mæg­ti­ge liv­tag med om­ver­de­nen og den men­ne­ske­li­ge til­stand. Det er sjovt og gribende, og en fan­ta­stisk præ­sta­tion.

Ti­tel: 9 pi­ger he­sten. Teg­net af: Rik­ke Vilad­sen og Bjørn Ras­mus­sen. For­lag: Gla­di­a­tor. Si­der: 68. Pris: 200 kro­ner.

Ti­tel: Kulkæl­de­ren 3. Teg­net af: Teg­ne­stu­en Kulkæl­de­ren. For­lag: Fa­hren­heit. Si­der: 100. Pris: 99 kro­ner. Ti­tel: Munch. Teg­net af: St­ef­fen Kver­neland. For­lag: Fa­hren­heit. Si­der: 280.

Pris: 249 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.