’ Mi­ne ører er klar til ja­zz’

San­ge­r­in­den An­ne Her­dorf er no­mi­ne­ret til revy- pri­sen ’ Årets Dirch’

BT - - WEEKEND - Hen­ning Hø­eg

ho­eg@ bt. dk Fo­to Ni­els- Ste­en Andersen

Hvad er det næ­ste, du skal i gang med?

» Min kæ­re ve­nin­de Ma­rie Car­men Kop­pel har an­be­fa­let mig: » Min ge­ni­a­le ve­nin­de « af Ele­na Fer­ran­te. Den fo­re­går i 50er­nes Na­po­li, hvor min fa­mi­lie stam­mer fra – den til­ta­ler mig me­get. «

Hvad lyt­ter du til for ti­den?

» Li­ge nu er jeg mest op­ta­get af al­le de nye num­re, vi skal ha­ve på plads til den kom­men­de Men­strup Revy. Vi har pre­mi­e­re d. 10 sep­tem­ber – og skal li­ge ha­ve sat nog­le kor­stem­mer – plus det lø­se – på plads. «

Hvad er din ynd­lings­mu­sik?

» Min kæ­re­ste har åb­net dø­re­ne til ja­zzens uni­vers for mig. Jeg for­står ud­mær­ket de man­ge ( pop) san­ge­r­in­der, der med al­de­ren for­sø­ger sig med den­ne gen­re. Jeg har det i hvert­fald så­dan, at jeg skul­le mod­nes. Mi­ne ører har ik­ke væ­ret klar før nu. Jeg kan li­de de mu­si­kal­ske ud­for­drin­ger – fø­ler, at det åb­ner for en ver­den af mu­lig­he­der, når to­ner­ne skal sæt­tes sam­men. I den re­ne po­p­ver­den hæn­ger to­ner­ne som per­ler på en snor – li­ge til at ta­ge på. «

Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen?

» Mo­ni­ka Z. «

Hvad er din fa­vo­rit­film?

» Si­mon Sta­hos ’ Him­lens Hjer­te’ Det er en vi­dun­der­lig film om ven­ska­ber, kær­lig­hed og til­gi­vel­se. «

Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st væ­ret til?

» Det var på Mont­mart­re – en skøn mu­si­kalsk tri­bu­te til Toots Thie­le­mans. På sce­nen Mat­hi­as Hei­se på mund­har­moni­ka. Der­u­d­over Jør­gen Em­borg, Karsten Bag­ge og min kær­lig­hed, Pe­ter Hansen. De kan varmt an­be­fa­les. «

Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert?

» Ef­ter­hån­den er det ble­vet et spørgs­mål om nær­vær. Jeg har ik­ke læn­ge­re det store be­hov for at ka­ste mig rundt i mæng­den med ar­me­ne over ho­ve­d­et til sve­di­ge gro­oves. Jeg vil ger­ne rø­res og op­muntres til re­flek­sion. Tim Chri­sten­sen be­væ­ger mig, og og­så min kæ­re mu­si­kal­ske kol­le­ga Tom­my Ken­ter. «

Hvad ser du al­tid i tv?

» Jeg ser al­tid tv- avi­sen og Ho­ri­sont. DR2s te­malør­da­ge hol­der jeg me­get af, hvis jeg ik­ke er på job. DRKs tu­re ned ad me­mory la­ne med f. eks. Leif Pan­du­ros ’ Strand­va­ske­ren’ er go­de stun­der – helt ned i gear, det er godt. Nå ja, og så en for­ban­det god krimi a la ’ Sa­gen genåb­net’ og ’ Beck’. «

Hvad ser du al­drig i tv?

» Re­a­li­ty, mad­pro­gram­mer og shop­pe og auk­tions­pro­gram­mer – hvor­for skal det he­le væ­re så over­fla­disk? «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.