PÅ PLADS

BT - - SPORTEN -

VILLA HEN­TER BARCA- TA­LENT

Jo­res Oko­re kan i dag si­ge hej til en ny hold­kam­me­rat til træ­nin­gen i Aston Villa. Den 19-åri­ge Ada­ma Tra­oré, der har spil­let fi­re kam­pe for Bar­ce­lo­na, er købt fri af den span­ske klub. En­gel­ske me­di­er skri­ver, at Villa har be­talt godt 100 mil­li­o­ner kro­ner for of­fen­siv­spil­le­ren. Bar­ce­lo­na skul­le dog sam­ti­dig ha­ve sik­ret sit en til­ba­ge­købs­klau­sul, så klub­ben kan hen­te Tra­oré tilbage i de næ­ste tre år.

UD­SKIFT­NING I LEI­CE­STER

Lei­ce­ster er i gang med at skær­pe trup­pen til end­nu en sæ­son i Pre­mi­er League. Mens fle­re spil­le­re bli­ver ryg­tet til klub­ben, var der i går og­så no­get ak­ti­vi­tet den an­den vej. An­gri­be­ren David Nu­gent blev solgt til Middlesbrough. An­gri­be­ren har skre­vet un­der på en kon­trakt af tre års va­rig­hed.

FCK-UD­RENS­NING FORT­SÆT­TER

FCK fort­sæt­ter udrens­nin­gen i spil­ler­trup­pen. I går blev ty­ske­ren Mar­vin Pourié ( fo­to) ud­le­jet til Rusland for re­sten af sæ­so­nen, mens ta­len­tet Mik­kel Wo­hl­gemuth skif­ter til 1. di­vi­sion. Mar­vin Pourié be­gynd­te el­lers sæ­so­nen godt i FCK med tre mål i tre kam­pe. Men si­den Fe­de­ri­co San­tan­ders an­komst er det ik­ke ble­vet til me­get spil­le­tid. Det har kø­ben­hav­ner­ne alt­så valgt at ta­ge kon­se­kven­sen af ved at le­je ham ud til FC Ufa i Rusland, der for blot en må­ned si­den hen­te­de Syl­ve­ster Ig­bo­un i FCM på en fi­re­årig kon­trakt. Det er tred­je gang i Mar­vin Pouriés tid i FCK, han bli­ver le­jet ud. De dan­ske vi­ce­me­stre har i sam­me om­bæ­ring solgt 20- åri­ge Mik­kel Wo­hl­gemuth. Han skif­ter til HB Kø­ge med om­gå­en­de virk­ning. Der­med har Stå­le Sol­bak­ken sagt far­vel til tre spil­le­re, si­den hol­det røg ud af kva­li­fi­ka­tio­nen til Eu­ro­pa League. Tid­li­ge­re på ugen blev an­gri­be­ren Yo­nes Fel­fel og­så solgt.

TOT­TEN­HAM SÆLGER AN­GRI­BER

Chri­sti­an Erik­sens klub, Tot­ten­ham, be­tal­te i 2013 270 mio. kr. for Ro­ber­to Sol­da­do, men spa­ni­e­ren har al­drig slå­et til i Eng­land. Nu har spurs mi­stet tå­l­mo­dig­he­den med bomberen. Ro­ber­to Sol­da­do skif­ter til span­ske Vil­lar­re­al med øje­blik­ke­lig virk­ning. Den tid­li­ge­re span­ske lands­holds­an­gri­ber har få­et en tre­årig kon­trakt og skal der­med for­sø­ge at fort­sæt­te de tak­ter, han vi­ste fra 2010- 2013 i Valencia. Her blev det til 82 scor­in­ger.

Fo­to: Action Ima­ges

Fo­to: Tor­kil Ad­ser­sen

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.