Jeg... en bowling­mor

BT - - WEEKEND - Hel­le Lho Hansen Re­dak­tør BT We­e­kend

Den an­den af­ten ar­bej­de­de jeg sent, og de yng­ste skul­le selv sør­ge for mad. Det kan de sag­tens ( de er 11 og 13 år – og in­den man får set sig om, står de i eget køk­ken – hver af­ten). Al­li­ge­vel var jeg li­ge en smut­tur om­kring tan­ken om, at det var dår­lig mor op­før­sel... Hav­de jeg væ­ret en or­dent­lig cur­ling­mor, hav­de jeg: 1. Plan­lagt min ar­bejds­tid bed­re, så jeg kun­ne kom­me hjem og ko­ge dem et sundt og næ­ren­de må­l­tid. 2. Sva­ret ja på det ob­liga­to­ri­ske spørgs­mål: ’ Må vi kø­be pizza?’ Men jeg har al­drig væ­ret god med hver­ken kost el­ler for­kælel­se. Så jeg sva­re­de nej og drog af­sted. Be­stemt ik­ke cur­ling. Ef­ter at ha­ve læst Mi­chel­le Hvi­ids klum­me i den­ne uge, ved jeg nu, at jeg læ­ner mig me­get me­re op af be­teg­nel­sen ’ bowling­mor’. Det er hen­de, der ka­ster si­ne børn ud i li­vets keg­ler – mens hun luk­ker øj­ne­ne, kryd­ser fin­gre og hå­ber det bed­ste. Det hær­der dem ( bør­ne­ne), si­ger Mi­chel­le Hvi­id. Jeg kan li’ det . Og er 100 pct. enig. Så unger: I næ­ste uge skal I sæt­te tid af til fem gan­ge mad og en ren­gø­ring – det er for je­res egen skyld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.