Stress af med fisk

BT - - WEEKEND - Ra­je@ ber­ling­s­ke. dk Ras­mus Walt­her Jen­sen

Hu­mø­ret sti­ger, og blod­tryk­ket fal­der, når man ser fisk svøm­me rundt. Det vi­ser en ny en­gelsk un­der­sø­gel­se pu­bli­ce­ret i tids­skrif­tet En­viron­ment & Be­havi­or, der be­skri­ver, hvor­dan men­ne­sker re­a­ge­rer fy­sisk og men­talt, når de ser på fisk.

En grup­pe for­ske­re sat­te 112 til­fæl­digt ud­valg­te per­so­ner til at føl­ge genop­fyld­nin­gen af et stort akva­ri­um. Før, un­der og ef­ter for­sø­get fik del­ta­ger­ne må­lt hu­mør, puls og blod­tryk. Blot ved sy­net af sten og tang­plan­ter i akva­ri­et faldt pul­sen med tre pct. Da der kom fisk i van­det, faldt pul­sen med yder­li­ge­re tre pct., blod­tryk­ket da­le­de med fi­re pct. og del­ta­ger­ne blev ge­ne­relt gla­de­re.

Det kom­mer ik­ke bag på psy­ko­log og for­fat­ter Kis­ser Pa­lu­dan.

» Først og frem­mest vir­ker vand og na­tur be­ro­li­gen­de på os men­ne­sker. Der­næst er fisk og an­dre dyr jo blot i en til­stand af væ­ren uden tan­ke på hver­ken for­tid el­ler frem­tid. Det smit­ter af på de men­ne­sker, der ser på dem, « si­ger hun, og for­kla­rer at si­tu­a­tio­nen min­der om de øvel­ser, man bru­ger in­den for mind­ful­ness.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.