STYRK DIT LIV MED CHRIS MA­CDO­NALD

Hvor be­gyn­der en livs­stils­æn­dring?

BT - - WEEKEND -

Kæ­re Chris: Jeg er en kvin­de på 43 år, der ve­jer lidt for me­get, be­væ­ger mig for lidt, ry­ger og som i det he­le ta­get ik­ke le­ver spe­ci­elt sundt. Jeg ved godt, hvad der skal til, men har alt for man­ge op­ga­ver og er ale­ne med to min­dre børn det me­ste af ti­den. Jeg sy­nes, det er helt uover­sku­e­ligt at se, hvor­dan jeg kan æn­dre no­get i stør­re stil. Hvis jeg skal be­gyn­de ét sted, hvad er så vig­tigst? Man­ge hils­ner – en fru­stre­ret mor

Chris Ma­cDo­nald: Du har sam­me pro­blem, som man­ge an­dre. Vi ved godt, hvad der skal til, men aner ik­ke, hvor­dan vi skal gø­re det. Jeg sy­nes, det er flot, at du har så me­get over­skud, at du har be­slut­tet dig for at æn­dre dit liv i sun­de­re ret­ning. Sa­gen er, at du ik­ke kun kan væl­ge én ting. I det lange løb skal der me­re til. Men den go­de nyhed er, at selv små æn­drin­ger gi­ver go­de resultater. Krop­pen re­a­ge­rer med det sam­me po­si­tivt, når du hol­der op med at ry­ge, be­væ­ger dig me­re og be­gyn­der at spi­se sun­de­re. Husk at ’ lidt er bed­re end in­gen­ting’, men ’ me­re er bed­re end lidt’. Det er svært at si­ge, hvor du skal be­gyn­de. Størst ’ her og nu’- ef­fekt vil det for­ment­lig ha­ve, at du hol­der op med at ry­ge. Ryg­ning er år­sag til en lang ræk­ke syg­dom­me, og ryg­ning kan be­græn­se lun­ge­funk­tio­nen, så du har svært ved at dyr­ke mo­tion. Omvendt kan det væ­re svært at stop­pe, hvis du fø­ler sig stres­set.

Sund­hed­s­ef­fek­ten af, at du be­gyn­der at be­væ­ge dig me­re, er næ­sten li­ge så stor. Fø­ler du dig stres­set, vil jeg si­ge, at det nok er her, du kan og bør sæt­te ind først. Brug en app el­ler en skridt­tæl­ler og gå mindst 10.000 skridt om da­gen. Cykling er og­så fint. Og tag trap­pen i ste­det for ele­va­tor og rul­le­trap­per. Din ap­pe­ti­tre­gu­le­ring kom­mer og­så til at fun­ge­re bed­re, når du be­væ­ger dig, så for­ment­lig vil du uden at tæn­ke over det få et sun­de­re spi­se­møn­ster.

Husk ik­ke at mi­ste tro­en, så skal det nok lyk­kes for dig. Held og lyk­ke med det.

Stay strong, stay gra­ce­ful!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.