DEN­NE UGES BØ­GER

BT - - WEEKEND -

Mø­bel­me­stre

Dansk mø­bel­de­sign hav­de sin gul­dal­der fra mid­ten af 30er­ne til slut­nin­gen af 60er­ne. Det bli­ver man min­det om i Per H. Hansen og Klaus Pe­ter­sens ’ Mo­der­ne dansk mø­bel­de­sign’. 400 af de yp­per­ste frem­brin­gel­ser er sam­let. Fra kon­geræk­ken af ar­ki­tek­ter: Ar­ne Ja­cob­sen, Kaa­re Kl­int, Finn Juhl, Hans J. Weg­ner, Poul Kjær­holm, Nan­na Ditzel... nævn selv fle­re. Gyl­den­dal, 400 kr.

He­m­ingway for børn

Wal­ter har ik­ke fan­get no­get i 84 da­ge, men næg­ter at gi­ve op. Den gam­le mand be­slut­ter at ta­ge på ha­vet og først kom­me tilbage, når han har gjort den store fangst. Ly­der det be­kendt? An­ne Met­te Edelt­oft teg­ner og for­tæl­ler frit ef­ter Er­ne­st He­m­ingways udø­de­li­ge klas­si­ker ’ Den gam­le mand og ha­vet’. Hen­des ver­sion hed­der ’ Wal­ter og ha­vet’. Gyl­den­dal, 230 kr.

Et lil­le skridt...

I 1927 fløj Char­les Lind­bergh over At­lan­ten. I 1961 var rus­se­ren Jurij Ga­ga­rin det før­ste men­ne­ske i rum­met og i 1969 stod Neil Arm­strong på månen og sag­de: ’ Et lil­le skridt for men­ne­sket...’. An­dreas Mo­gen­sen bli­ver den før­ste dan­ske au­stro­naut i rum­met. Hel­le og Hen­rik Stub for­tæl­ler den fa­sci­ne­ren­de hi­sto­rie om men­ne­skets rum­færd. For­la­get Ajour, 228 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.