De­bat på Twit­ter

BT - - DEBAT -

Lars Ar­ne Chri­sten­sen Er­hvervs­le­der

@ LarsAr­neC

Giv 50 pct. af fo­to­vog­ne­ne til kom­mu­ner og re­gio­ner. Po­li­ti­et fan­ger hår­de kri­mi­nel­le, og vi har sam­me tra­fi ksik­ker­hed.

Frank Skov Ana­ly­se­chef i Ce­vea

@ sko­v_ frank

Lad os in­ve­ste­re i fl ygt­nin­gebørn i ste­det. So­ci­al mo­bi­li­tet øger den sam­le­de ta­lent­mas­se.

Jakob En­gel- Sch­midt Tidl. MF for Ven­stre

@ en­gels­ch­midt

Sy­nes ik­ke, @ Kri­sti­an_ Jen­sen har no­get at und­skyl­de for. Den sven­ske køns­de­bat pend­ler mel­lem ek­stre­mi­stisk og over­fl ødig.

Se­ba­sti­an Dor­set Ko­mi­ker

@ seb­dor

TV2s Ul­la Ter­kel­sen er så ind­sigts­fuld, at hun ved me­re om si­tu­a­tio­nen i Græken­land sid­den­de i Pa­ris, end no­gen græken­land­s­eks­pert gør i København.

Met­te Gjerskov Ud­vik­lings­ord­fø­rer ( S)

@ Met­teGjer­skov

’ Ta­le er sølv, tavs­hed er guld’. I vis­se si­tu­a­tio­ner er det vis­domsord for en uden­rigs­mi­ni­ster.

Tom Jen­sen

Che­fred. på Ber­ling­s­ke

@ TomJen­sen1966

Her­med be­kræft et, at in­tet er for­an­dret: Når man skal væ­re vir­ke­lig al­ter­na­tiv i Dan­mark, så sæt­ter man sig i rund­kreds # Al­ter­na­ti­vet.

Git­te Red­der Jour. på Uge­bre­vet A4

@ git­te­red­der

Slut med at le­ge so­ci­al­de­mo­kra­ter og fl ere drøm­me, er @ Pi­aOl­sens stra­te­gi til at ge­nero­bre væl­ge­re.

Sø­ren Es­per­sen Næst­for­mand ( DF)

@ es­per­sendf

Mor­ten Korch- bø­ger­ne ge­nud­gi­ves. Hur­ra! Nu godt på vej til et Mor­ten Korch- sam­fund, hvor de go­de vin­der til sidst. Det er li­ge no­get for mig!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.