Syg kul­tur i luft hav­nen

BT - - DEBAT - Ansv

Sik­ker­heds­kon­trol­len i Kø­ben­havns Luft havn er fl ere gan­ge ble­vet kå­ret til den bed­ste i ver­den. Det und­la­der kon­trol­len hel­ler ik­ke at re­k­la­me­re med, når de rej­sen­de ven­ter på at bli­ve tjek­ket før af­gang. Men en syg kul­tur blandt nog­le an­sat­te sæt­ter nu spørgs­måls­tegn ved, om der er så me­get at pra­le af. Nog­le me­d­ar­bej­de­re har mis­brugt de­res po­si­tion i sik­ker­heds­kon­trol­len til at foru­lem­pe og be­fam­le kvin­der, hvis de skul­le kro­p­s­vi­si­te­res. Over 50 kvin­der har meldt om pro­ble­mer, og po­li­ti­et er ind­dra­get. I DAG KAN BT for­tæl­le, hvor sy­ste­ma­ti­se­ret over­gre­be­ne har væ­ret. For en tid­li­ge­re an­sat for- tæl­ler, at nog­le me­d­ar­bej­de­re ik­ke ba­re gik for tæt på kvin­der, hvis den rø­de knap blin­ke­de med be­hov for nær­me­re kon­trol.

VIS­SE AN­SAT­TE HAR ud­set sig kvin­der i kø­en, som de fandt at­trak­ti­ve. Når de så kom til kon­trol­len, kun­ne de spar­ke til en dør­karm, så alar­men blev ud­løst, og de fi k mu­lig­hed for en nær­gå­en­de kro­p­s­vi­si­ta­tion. Be­ret­nin­gen er rysten­de. Sik­ker­hed­s­tjek­ket er et nød­ven­digt on­de i en luft havn på grund af ter­r­or­ri­si­ko­en. Eft er at van­vit­ti­ge ter­r­o­ri­ster i 2001 an­greb USA med pas­sa­ger­fl y, har vi der­for aff un­det os med, at der er be­hov for en ek­stra kon­trol.

PRO­BLE­MET HAR TO si­der. For det før­ste er det et di­rek­te over­greb på kvin­der, når kro­p­s­vi­si­ta­tio­nen bli­ver mis­brugt. De står i en sår­bar si­tu­a­tion, for hvem vil vir­ke sner­pet, når det hand­ler om sik­ker­hed i luft en?

FOR DET AN­DET svæk­ker det til­li­den til sik­ker­heds­kon­trol­len, En til­lid, der er af­gø­ren­de for, at luft tra­fi kken kan af­vik­les for­holds­vis let, sam­ti­dig med at sik­ker­he­den er på plads.

DER­FOR ER DER al mu­lig grund til, at luft hav­nen kom­mer til bunds i sa­gen og får dra­get de nød­ven­di­ge kon­se­kven­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.