TÅ­LT OP­HOLD

BT - - NYHEDER -

Ud­læn­din­ge på tå­lt op­hold er uøn­ske­de i Dan­mark, men kan ik­ke sen­des hjem med tvang, da de ri­si­ke­rer tor­tur el­ler døds­straf i hjem­lan­det. Det kan væ­re per­so­ner, der en­ten er ude­luk­ket fra at få asyl, har dom­me for al­vor­lig kri­mi­na­li­tet el­ler er til fa­re for sta­tens sik­ker­hed. De skal en­ten ta­ge op­hold på Cen­ter Sand­holm el­ler mel­de sig til po­li­ti­et på cen­tret hver dag. De er ik­ke fri­heds­be­rø­ve­de og kan alt­så godt for­la­de om­rå­det, når blot de over­hol­der de af­tal­te be­tin­gel­ser. Un­der op­hol­det på Cen­ter Sand­holm får de kost og lo­gi, men ik­ke kon­tan­te ydel­ser. Iføl­ge den se­ne­ste op­gø­rel­se er 68 per­so­ner på tå­lt op­hold. Her­af har 57 op­holds­pligt og mel­depligt i Cen­ter Sand­holm. smo

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.