Eks­pert: Usæd­van­ligt valg

BT - - NYHEDER - Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk

Prin­ses­se Ma­rie og prins Joachim har truf­fet en op­sigtsvæk­ken­de be­slut­ning ved at sen­de de­res søn i en ka­tolsk skole.

Det me­ner roy­al eks­pert Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, som har fulgt kon­ge­fa­mi­li­en i man­ge år.

» Det er tem­me­lig usæd­van­ligt, at de væl­ger at sen­de ham i en ka­tolsk skole. Men der be­hø­ver ik­ke at væ­re en sam­men­hæng på den må­de, at man er for­plig­tet til at sen­de bar­net i en pro­te­stan­tisk skole, når man er pro­te­stant, « si­ger han.

Det er iføl­ge ham ik­ke set før i Dan­mark, at et med­lem af kon­ge­fa­mi­li­en skal gå i en ka­tolsk skole.

Me­get in­di­vi­du­a­li­stisk

Men for­æl­dre­nes valg vil ik­ke få no­gen ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser, vur­de­rer han.

» Der er i dag en to­le­ran­ce over for for­skel­li­ge må­der at gø­re det på. Folk er me­get in­di­vi­du­a­li­sti­ske, og der er en åben­hed over for, at for­æl­dre træf­fer val­ge­ne for de­res børns sko­le­gang, « si­ger Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen.

Han for­tæl­ler, at det af­gø­ren­de er, om man er er­klæ­ret ka­to­lik el­ler pro­te­stant, og i den for­bin­del­se har sko­len ik­ke no­get med sa­gen at gø­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.