Slot­tet er lan­dets før­ste LGBTple­je­hjem

BT - - NYHEDER -

Sid­ste år blev det i Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion be­slut­tet, at by­en skul­le ha­ve et så­kaldt pro­fil­ple­je­hjem til LGBT- per­so­ner, som har en an­den seksu­el ob­ser­vans end den he­te­ro­seksu­el­le.

I ons­dags blev pla­ner­ne en re­a­li­tet, og det glæ­der for­stan­de­ren fra Ple­je­hjem­met Slot­tet på Nør­re­bro i København, der fik til­delt op­ga­ven.

» Vi blev spurgt, om det kun­ne væ­re no­get for Slot­tet. Vi sæt­ter en ære i at væ­re et rum­me­ligt ple­je­hjem. I for­vej­en har vi me­get for­skel­li­ge be­bo­e­re. Li­ge fra ar­bej­der­fru­en til den in­tel­lek­tu­el­le, « for­tæl­ler for­stan­der Hen­ri­et­te Højste­en.

Ple­je­hjem­met har haft kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling for al­le an­sat­te i for­bin­del­se med den nye sta­tus som regn­bu­eple­je­hjem. Iføl­ge Hen­ri­et­te Højste­en er det vig­tigt, at per­so­na­let er godt ru­stet til at hånd­te­re en bred sam­men­sæt­ning af be­bo­e­re.

» Vi skal eva­lu­e­re det he­le lø­ben­de. Vi kan jo ik­ke an­ta­ge, at lil­lemor har haft børn og bør­ne­børn. Det kan og­så væ­re, at lil­lemor har le­vet med en an­den lil­lemor, og hvad er det så for et kær­lig­heds­liv, de har haft? « .

Det skal væ­re li­ge så na­tur­ligt at snak­ke om æl­dres seksu­a­li­tet, som de ple­je­fag­li­ge snak­ke, man og­så har med be­bo­er­ne, me­ner Hen­ri­et­te Højste­en. Hun un­der­stre­ger, at Slot­tet sta­dig og­så er et ple­je­hjem for he­te­ro­seksu­el­le, selv­om det nu er ble­vet et pro­fil­ple­je­hjem for LGBT-per­so­ner.

Vi sæt­ter en ære i at væ­re et rum­me­ligt ple­je­hjem. I for­vej­en har vi me­get for­skel­li­ge be­bo­e­re For­stan­der

Hen­ri­et­te Højste­en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.