Fan­se­ne: Han er au­ten­tisk

BT - - KULTUR -

’ Tho­mas’, der ud­kom­mer 24. au­gust, in­de­hol­der et kapitel om en hardco­re- fan­klub ’ Fi­re- ban­den’. De kvin­de­li­ge med­lem­mer har al­le fulgt Tho­mas Hel­mig si­den be­gyn­del­sen af hans mu­si­kal­ske kar­ri­e­re for 30 år si­den, og har væ­ret til et ukendt an­tal kon­cer­ter. Al­tid i før­ste ræk­ke, for­tæl­ler en af dem, An­ne Vi­be­ke, der bor i Hor­n­bæk. » Det, der be­ty­der no­get, er, at vi er vok­set op sam­men. Jeg er født i 1968, så al­der-sfor­skel­len er ik­ke stor. Vi bli­ver og­så pen­sio­ni­ster på sam­me tid. Det er ik­ke alt fra den­gang, man øn­sker tilbage - i fi rser­ne var det jo ok for fy­re at bru­ge ey­e­li­ner. Det er lidt tåkrum­men­de at tæn­ke på i dag, « si­ger An­ne Vi­be­ke i bo­gen.

» Jeg har det fi nt med, at han er grå­hå­ret. Alt­så, der var li­ge den­gang i 2011, hvor han tog på so­lo­tur­né og lig­nen­de Jo­hn­ny Depp. Da han kom ind på sce­nen, kig­ge­de vi al­le på hin­an­den og tænk­te: ’ Har du li­ge en livskri­se, el­ler hvad...?’ Men han har jo sta­dig det dren­ge­de smil og glim­tet i øj­ne­ne. Det er det, jeg godt kan li­de ved ham. Per­son­lig­he­den. Han er sig selv. Han er au­ten­tisk. « jae

Fo­to: Jes­per Kri­sten­sen

Tho­mas Hel­mig har man­ge tro­fa­ste fans. Her en kon­cert i Es­b­jerg i 2012.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.