Den lil­le tyk­ke har suc­ces overalt

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Tim Vol­ler­s­lev

Mer­lot er en lil­le, mørk, ty ks­kal­det drue, der oft e er ho­ved­d­ru­en i bl. a. de be­røm­te vi­ne fra St.- Emi­lión og Po­merol, som beg­ge lig­ger nord­vest for Bor­deaux by i Frankrig.

De bed­ste mer­lot- dru­er gi­ver dér me­get fl ot­te og ka­rak­ter­ful­de vi­ne, som kan gem­mes i fl ere år­ti­er og ud­vik­le stor ele­gan­ce. Det er ik­ke ual­min­de­ligt, at de bed­ste vi­ne fra om­rå­det kan hol­de i me­re end 50 år.

Dru­en er og­så en vig­tig del af dru­e­sam­men­sæt­nin­gen i man­ge be­røm­te og kost­ba­re vi­ne fra Medoc- halvø­en, hvor ca­ber­net sa­u­vig­non er ho­ved­d­ru­en.

Men mer­lot er ik­ke kun en eu­ro­pæ­isk suc­ces. I de se­ne­re år op­træ­der dru­en – og­så som en­keltd­rue - til­li­ge i rig­tig man­ge fl ot­te vi­ne fra de over­søi­ske lan­de, hvor sol og var­me oft e gi­ver fyl­di­ge og saft ige rødvine.

Den­ne uges an­be­fa­lin­ger vi­ser ty­de­ligt, at mer­lot- dru­en kan gi­ve go­de vi­ne man­ge ste­der i ver­den.

Fo­to: Iris

Mer­lot er ho­ved­d­ru­en i vi­ne­ne fra bl. a. St.- Emi­lión.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.