Al­le drøm­me­ne, hun drøm­te

Ma­ria Stenz har haft en lang kar­ri­e­re i dansk te­a­ter som sku­e­spil­ler og te­a­ter­le­der

BT - - NAVNE - Jakob Ste­en Ol­sen jso@ber­ling­s­ke.dk

Stem­men er ble­vet dy­be­re og sik­ke et dra­ma­tisk sug, der nu er kom­met i den. Er man vant til at hø­re Ma­ria Stenz syn­ge dansk­topklas­si­ker­ne ’ Hvor er al­le drøm­me­ne, du drøm­te’ og ’ God­dag og far­vel’ i ind­spil­nin­ger­ne fra de tid­li­ge 1970ere, hu­sker man en lys og luf­tig stem­me, klar som en som­mer­dag.

Men på det glim­ren­de al­bum, hun ud­send­te for ny­lig, ’ Fly Me to the Moon’, det før­ste eft er man­ge års pau­se, er det et livs er­fa­rin­ger, hun læg­ger i si­ne fored­rag af nog­le af de san­ge, hun bl. a. gen­nem åre­ne har sun­get i det hav af ka­ba­re­ter og te­a­ter­for-estil­lin­ger, hun har med­vir­ket i.

Ar­ki­tekt­fru­en på te­a­tret

Det var så­dan set med te­a­tret, at det me­ste be­gynd­te. Te­a­ter­sko­len kom hun gan­ske vist ik­ke ind på. I ste­det ud­dan­ne­de hun sig til in­dret­nings­ar­ki­tekt. Men i ung­doms­op­rø­rets op­brud­s­tid blev hun in­d­rul­le­ret i bør­ne­te­at-er­kred­se, selv om hun li­ge skul­le ses an.

» Jeg var så­dan en ar­ki­tekt­frue, der kom kø­ren­de i min store, hvi­de Vol­vo ude fra Strand­vej­en, « for­tal­te hun Ber­ling­s­ke for ny­lig.

Men hun hav­de ta­lent for det, og kom hur­tigt på tv, hvor hun med sin smuk­ke stem­me, sit ekso­ti­ske yd­re og mil­de til­ste­de­væ­rel­se blidt tal­te til bør­ne­ne på den an­den si­de af tv- skær­men. Men he­le ti­den for­nem­me­de man et tem­pe­ra­ment bag den ven­li­ge fremto­ning.

I de pro­g­res­si­ve kred­se, hun var en del af, blev der løft et mangt et øjen­bryn, da hun solg­te sin sjæl til ka­pi­ta­lis­men og ind­spil­le­de de dansk­topklas­si­ke­re, der sta­dig er en del af fol­kear­ven og al­tid vil væ­re for­bun­det med hen­des navn.

Hjem­me på Sor­te He­st

En egent­lig dansk­topkar­ri­e­re blev det al­drig til. I ste­det har hun gen­nem åre­ne ud­gi­vet et væld af pla­der i an­dre gen­rer. Og si­de­lø­ben­de kald­te te­a­tret – nu og­så for voks­ne. I 1978 var hun med til at op­ret­te det lil­le Te­a­tret ved Sor­te He­st på Vester­bro sam­men med kol­le­ger­ne Bri­git­te Ko­lerus og Mi­cha­el Lind­vad.

Fra 2001 var hun ene­di­rek­tør og fort­sat­te med at spil­le et kva­li­tets­re­per­toi­re af ny dra­ma­tik og ny­e­re klas­si­ke­re, ind­til hun tak­ke­de af ti år se­ne­re.

Hun vok­se­de til at bli­ve en frem­ra­gen­de ka­rak­ter­sku­e­spil­ler, hvil­ket man bl. a. så i Jo­nas Gar­dells ’ Is­b­jør­ne­ne’ og i den ab­sur­de ver­dens­dra­ma­tik, der var en fast til­ba­ge­ven­den­de del af re­per­toi­ret. Men og­så uden for sin egen sce­ne gjor­de hun sig gæl­den­de, for ek­sem­pel med et ko­misk pletskud i den dan­ske første­o­p­fø­rel­se af mu­si­ca­len ’ Les Misérab­les’ på Østre Gas­værk Te­a­ter.

Men det er ’ hjem­me’ på Te­a­tret ved Sor­te He­st, at hun på tirs­dag har pre­mi­e­re på ka­ba­re­ten ’ Cir­kus Stenz’ sam­men med kol­le­ga­en Claus Bue og med bl. a. søn­nen Jakob som mu­si­kalsk ak­kom­pag­ne­ment.

Ma­ria Stenz har i man­ge år dan­net par med jour­na­li­sten Jens Naun­toft e og har des­u­den en dat­ter, der er fy­si­o­te­ra­pe­ut.

Te­a­ter­chef, sku­e­spil­ler og in­struk­tør Ma­ria Stenz fyl­der 75 år 16. au­gust . Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.