Blå- gul to­le­ran­ce er sat på prø­ve

Svensk skep­sis over for ind­van­dring øges eft er bøl­ge af kri­mi­na­li­tet

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk

Bil­le­det af det nor­malt så fre­de­li­ge og to­le­ran­te Sve­ri­ge slår rev­ner.

Hånd­gra­na­ter, der eks­plo­de­rer i ga­der­ne, 14 uopkla­re­de mord i Göte­borg og se­ne­st et drab på en mor og hen­des søn i et Ikea- va­re­hus i by­en Vä- sterås be­gå­et af en af­vist asylan­sø­ger fra Eri­trea ud­for­drer den sven­ske to­le­ran­ce. Po­li­ti­et i Sve­ri­ge er på over­ar­bej­de og måt­te eft er Ikea- dra­bet øge sik­ker­he­den om­kring asyl­cen­tret Kall­stens­går­den, hvor den af­vi­ste asylan­sø­ger holdt til. An­gi­ve­ligt for at und­gå hæv­nan­greb.

Po­li­ti­kom­mis­sær Per Ågren sag­de i den for­bin­del­se, at ‘ der fi ndes mør­ke kræft er, som vil ud­nyt­te den­ne epi­so­de’. Og i går evaku­e­re­de po­li­ti­et så asyl­cen­tret eft er fund af brand­ba­re væ­sker tæt på asyl­cen­tret.

Mord­brand

Sent fre­dag aft en blev et an­det fl ygt­nin­ge­cen­ter for uledsa­ge­de fl ygt­nin­gebørn i den syds­ven­ske by Vär­ne­mo ud­sat for et bran­dat­ten­tat.

Po­li­ti­et er til­ba­ge­hol­den­de med op­lys­nin­ger, men for­kla­rer dog til nyheds­bu­reau­et TT, at hæn­del­sen be­trag­tes som mord­brand, selv om in­gen kom til ska­de un­der at­ten­ta­tet.

» Vi har haft tek­ni­ke­re på ste­det i dag ( lør­dag, red.), og vi kan kon­sta­te­re, at bran­den er på­sat, « si­ger Tom­my Åker­berg, der er pres­se­me­d­ar­bej­der hos po­li­ti­et i Jönköping, til TT. Ugens be­gi­ven­he­der er kul­mi­na­tio­nen på en bøl­ge af kri­mi­na­li­tet, som Sve­ri­ge op­le­ver i øje­blik­ket. Kri­mi­na­li­te­ten er ho­ved­sa­ge­ligt cen­tre­ret om­kring de ind­van­drer- tun­ge for­stæ­der i og om­kring de stør­re by­er.

Mal­mø er et godt ek­sem­pel. Her har der iføl­ge sven­ske me­di­er si­den 2011 væ­ret 30 eks­plo­sio­ner fra hånd­gra­na­ter. Der­u­d­over har der fra 2011 til 2014 fun­det 400 sku­depi­so­der sted i by­en, der har li­ge over 300.000 ind­byg­ge­re.

Og i Göte­borg har der si­den 2011 væ­ret 14 uopkla­re­de mord. Sam­ti­dig er Sve­ri­ge kendt for at ha­ve et høj­re­ra­di­kalt mil­jø af en helt an­den ka­rak­ter end det, vi ser i Dan­mark. Ek­sem­pel­vis fandt po­li­ti­et i juli 550 kg spræng­stof i en la­de i Hal­land. Spræng­stoff er­ne til­hør­te to høj­re­ek­stre­mi­ster. Og fre­dag sam­le­des en stør­re grup­pe de­mon­stran­ter for­an asyl­cen­tret Kall­stens­går­den, og iføl­ge Sve­ri­ges Ra­dio hav­de de pla­ka­ter, der kan kob­les til en høj­re­ek­stre­mi­stisk ung­domsor­ga­ni­sa­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.