Sve­ri­ge-de­mo­kra­ter i frem­gang

BT - - NYHEDER -

No­get ty der på, at det ik­ke læn­ge­re kun er høj­re­ek­stre­mi­ster, der er kri­ti­ske over for den mas­si­ve ind­van­dring i et land, der i år reg­ner med at mod­ta­ge 100.000 fl ygt­nin­ge.

For selv­om det sta­dig er ta­bu at skil­te med ind­van­drer­kri­ti­ske hold­nin­ger i Sve­ri­ge, så ta­ler me­nings­må­lin­ger­ne de­res ty­de­li­ge sprog. I en må­ling fra juli i år står det ind­van­drer­kri­ti­ske par­ti Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na til at få 23,3 pro­cent af stem­mer­ne, og det vil­le der­med bli­ve lan­dets næst­stør­ste, hvis der var valg. Par­ti­et hol­des dog uden for po­li­tisk ind­fl ydel­se af de an­dre par­ti­er i Riks­da­gen.

Og en an­den må­ling - og­så fra juli - fra ana­ly­se­bu­reau­et TNS Si­fo vi­ser, at 65 pro­cent af de sven­ske væl­ge­re ik­ke me­ner, at in­te­gra­tio­nen fungerer. Der­u­d­over sva­re­de fi re ud af 10, at de er kri­ti­ske over for den ind­van­drer­po­li­ti­ske linje. I 2014 tog Sve­ri­ge imod næ­sten 16 pro­cent af al­le asylan­sø­ge­re i EU, og 80.000 fi k op­hold­stil­la­del­se i lan­det, der har 9,5 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re.

Ud­gift er­ne til fl ygt­nin­ge for­ven­tes at væ­re 152 mil­li­ar­der sven­ske kro­ner fra 2014 til 2018.

Asyl­cen­tret Kall­stens­går­den i Ar­bo­ga blev i går evaku­e­ret, ef­ter at po­li­ti­et fandt sæt med brand­ba­re væ­sker nær cen­tret. Et asyl­cen­ter for uledsa­ge­de flygt­nin­ge børn var ud­sat for bran­dat­ten­tat nat­ten til i går. Fo­to: Mats Scha­ger­ström/ TT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.