DA AT­LE­TIK­KENS PÆ­NE FA­CA­DE KRA­KE­LE­RE­DE

Kom­men­tar: At­le­tik­ken har lig­get i ly af cy­kel­spor­tens do­ping­pro­ble­mer. Nu væl­ter de man­ge sa­ger frem, og det teg­ner et bil­le­de af sy­ste­ma­tisk snyd

BT - - DEBAT -

Da Tour de Fran­ce do­ping- eks­plo­de­re­de i 1998, blev fo­kus na­tur­ligt nok ret­tet mod de væl­di­ge pro­ble­mer, der fand­tes i cy­kel­spor­ten. Po­li­ti og an­kla­ge­myn­dig­he­der fi k øge­de be­fø­jel­ser. EU og di­ver­se re­ge­rin­ger gik sam­men om at etab­le­re WA­DA, det in­ter­na­tio­na­le do­pin­ga­gen­tur, og de se­ne­ste 15 år er det især cy­kel­spor­ten, der har holdt for med hyp­pi­ge test, uvars­le­de do­ping­prø­ver og ek­stremt stor be­vå­gen­hed fra me­di­er og myn­dig­he­der. Det har væ­ret be­ret­ti­get. I bag­klog­ska­bens kla­re lys vil­le det ha­ve væ­ret li­ge så be­ret­ti­get, at an­dre sports­gre­ne hav­de få­et nøj­ag­tig sam­me be­hand­ling. I RUG­BY ER der på­vist sy­ste­ma­tisk brug af mu­ske­l­op­byg­gen­de stoff er på helt un­ge at­le­ter. Ten­nis og golf er in­fi ce­ret, og svøm­ning og lan­grend har haft enor­me pro­ble­mer. Det sam­me har at­le­tik - selv­om en af spor­tens ab­so­lut stør­ste pro­fi ler, ver­dens hur­tig­ste på 100 me­ter, Usain Bolt ’ ik­ke kun­ne fo­re­stil­le sig’, at at­le­tik­ken var li­ge så hårdt ramt som cy­kel­spor­ten. No­get ty­der på, at det fak­tisk er til­fæl­det. Det blev yder­li­ge­re do­ku­men­te­ret, da det ty­ske tv- sel­skab ARD og den en­gel­ske avis Sun­day Ti­mes for ny­lig af­slø­re­de, at der i pe­ri­o­den fra 2001 til 2012 var mistæn­ke­li­ge el­ler ulov­li­ge vær­di­er hos 800 ud af 5.000 at­le­ti­ku­dø­ve­re, der var ble­vet te­stet. OPLYS­NIN­GER­NE ER BLE­VET læk­ket fra det in­ter­na­tio­na­le at­le­tik­for­bund ( IAAF), og umid­del­bart kan man un­dre sig over, at de ik­ke er kom­met frem før. I for­læn­gel­se af de to me­di­ers af­slø­rin­ger kun­ne IAAF nog­le da­ge se­ne­re for­tæl­le, at de nu hav­de fun­det 28 re­gu­læ­re do­pings­a­ger. Skal vi gæt­te på, at der nok kom­mer et par styk­ker til, når end­nu fl ere af de gam­le prø­ver bli­ver gen­te­stet? Sum­ma sum­marum. Af­slø­rin­ger­ne har af­dæk­ket det, man kraft igt hav­de på for­nem­mel­sen, men som at­le­tiks­por­ten - i ly af cy­kel­spor­tens kva­ler - har haft en vis suc­ces med at hol­de ude af den fol­ke­li­ge op­fat­tel­se: At do­ping­over­træ­del­ser­ne ik­ke ba­re er en­kelt­stå­en­de til­fæl­de, men et ud­tryk for en sy­ste­ma­tik, der ik­ke la­der cy­kel­spor­ten me­get tilbage. HVOR­FOR ER DER sket så lidt i at­le­tik­ver­de­nen? Tja, som i så man­ge an­dre til­fæl­de, her­un­der cy­kel­spor­ten, fal­der det tilbage på le­der­ne. He­in Ver­brug­gen, præ­si­den­ten for UCI, den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on, så igen­nem fi ngre med cy­kel­spor­tens pro­ble­mer i 90er­ne. Det sam­me gjor­de IAAFs præ­si­dent, ita­li­e­ne­ren Pri­mo Ne­bi­o­lo, og hans afl øser har hel­ler ik­ke for al­vor sat en hård kurs. Nu kæm­per de to tid­li­ge­re top­stjer­ner, stangs­prin­ge­ren Ser­gei Bubka og 800- me­ter- lø­be­ren Se­ba­sti­an Coe om at stå i spid­sen for ver­dens­for­bun­det. Dansk At­le­tik For­bund har valgt at støt­te Coe, bl. a. for­di eng­læn­de­ren har sig­na­le­ret en hård do­ping­linje og har sagt, at han vil ar­bej­de for, at der ned­sæt­tes et uafh æn­gigt do­pin­ga­gen­tur i at­le­tiks­por­ten, der kan be­kæm­pe den sy­ste­ma­ti­ske do­ping. DET ER MU­LIGT, at Se­ba­sti­an Coe kan æn­dre no­get. Men i så fald må han æn­dre sin hold­ning gan­ske ra­di­kalt. I sid­ste uge sag­de han til BBC: ’ Tan­ken om, at min idræt skul­le ha­ve dæk­ket over no­get el­ler ha­ve væ­ret in­kom­pe­tent, kan ik­ke væ­re læn­ge­re fra sand­he­den’. Den op­fat­tel­se må han kraft igt re­vi­de­re, hvis vi skal ta­ge ham al­vor­ligt som præ­si­dent for en sport, der li­ge nu står med et tro­vær­dig­heds­pro­blem, der kan sam­men­lig­nes med cy­kel­spor­tens

dit­to i 90er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.