BTs le­der 12. au­gust: ’ Un­ge i et sek­te­risk mør­ke’

BT - - DEBAT - HVAD VIL DE UN­GE? Kom­men­tar på bt. dk/ le­der

Ul­la Ni­el­sen

Er der ta­le om en nostal­gisk længsel tilbage til den­gang, der var små lo­ka­le hø­ke­re, der bo­e­de i bag­lo­ka­let til de­res bu­tik he­le de­res liv? El­ler om at de un­ge tror, at det at leve i et fol­ke­sty­ret sam­fund be­ty­der, at de kan sty­re, hvad der må fo­re­gå hvor, for­di de jo selv er ’ folk’ – og ba­re ik­ke li­ge tæn­ker over, at det er al­le an­dre så­dan set og­så? El­ler at de er imod ka­pi­ta­lens ind­fl ydel­se, men an­ser det for tids­kræ­ven­de at læ­se om em­net, op­stil­le mål­sæt­nin­ger og ar­bej­de or­ga­ni­se­ret hen mod et po­li­tisk mål, og hel­le­re vil drik­ke nog­le ba­je­re med ven­ner­ne og hyg­ge sig ved at de­le den fæl­les mod­vil­je mod ’ fan­cy kæ­der’?

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

SMID TOS­SER UD AF BY­EN

Phi­lip

Kom­men­tar på bt. dk/ le­der Når der nu for­stå­e­ligt nok er så man­ge Nør­re­bro- be­bo­e­re og hand­len­de, der er imod dis­se bøl­ler og hær­værk­mænd og - kvin­der, sy­nes jeg, at al­le de man­ge tu­sin­de, der er vre­de, næ­ste gang, der er bal­la­de, skal gå på ga­den og hjæl­pe po­li­ti­et med at smi­de al­le dis­se tos­ser ud fra Nør­re­bro.

BZ’ERE ER FOR­TIDS­LEVN

Hen­ning Thorsen

Kom­men­tar på bt. dk/ le­der Hvor­når mon ti­den lø­ber fra det­te for­tids­levn, som jeg me­ner, dis­se så­kald­te ak­ti­vi­ster til­hø­rer, ak­ti­vi­ster som man i ti­der­nes mor­gen gav den ke­mi­ske be­teg­nel­se ’ bz’? For hvad i him­lens navn dre­jer de­res så­kald­te ak­ti­vi­te­ter sig om an­det end sim­pelt hær­værk og vold? Ak­ti­vi­te­ter vi an­dre dø­de­li­ge al­de­les om­gå­en­de vil­le bli­ve sat bag ’ sti­ve gar­di­ner’ for at udføre, men ik­ke dis­se for­kæ­le­de sno­t­hval­pe. Prøv dog at fat­te, én gang for al­le, at I le­ver i en for længst svun­den tid. Prøv for ek­sem­pel at stu­de­re val­gre­sul­ta­tet fra den 18. ju­ni lidt me­re ind­gå­en­de.

Ak­ti­vist­grup­pen ’ Reclaim the Stre­ets’ og ar­ran­gø­rer­ne bag de­mon­stra­tio­nen er som sæd­van­lig ano­ny­me. Vel­sag­tens for­di de­res ar­gu­men­ter er så ty nde som det glas, Nør­re­bros lil­le, vol­de­li­ge, ek­stre­me ven­stre­fl øj for­nø­jer sig med at smadre. (...) Der kan væ­re man­ge go­de grun­de til at pro­teste­re over en by­ud­vik­ling. Det skal ba­re fo­re­gå uden brug af bro­sten. En lil­le grup­pe fat­ter det sta­dig ik­ke, men hel­dig­vis ser den (...) Man­ge bu­tik­ker blev øde­lagt, og der blev ka­stet bro­sten og brand­bom­ber mod po­li­ti­et på Nør­re­bro sid­ste we­e­kend. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.