Bed børn bru­ge be­ne­ne

BT - - DEBAT - SUND­HED For­mand, Dansk Fod­gæn­ger For­bund Fo­to: Pre­ben Mad­sen

Mi­ka­el le Dous

Sko­len er star­tet, og man­ge klo­ge ho­ve­d­er lov­pri­ser at­ter cyk­lis­mens vel­sig­nel­ser for bør­ne­nes sund­hed og vel­væ­re. Men klap li­ge jern­he­sten. Cykling er her­ligt og godt for ko­or­di­na­tions­ev­nen, og for sko­lebørn, som el­lers vil­le bli­ve kørt i bil til skole, er der en væ­sent­lig sund­heds­ge­vinst. Men for børn, der kun­ne gå til sko­len, er der et di­rek­te tab af kon­di­tion, hvis de i ste­det cyk­ler.

Som en al­min­de­lig kal­o­ri­e­ta­bel af­slø­rer, vil cykling i ro­ligt tem­po for­bræn­de fi re gan­ge så man­ge kal­o­ri­er pr. ti­me, som hvis man sid­der pas­sivt i en bil. Alt­så en stor ge­vinst for bar­nets kon­di­tion at cyk­le til skole i ste­det for at bli­ve kørt i bil.

Cykling for­bræn­der des­u­den en halv gang fl ere kal­o­ri­er end al­min­de­lig gang pr. ti­me, men eft er­som far­ten er tre gan­ge hø­je­re ved ro­ligt cy­kel­tem­po, kan man som cyk­list på en gi­ven stræk­ning kun nå at for­bru­ge det hal­ve an­tal kal­o­ri­er, som hvis man går tu­ren. Sum­ma sum­marum bli­ver fod­gæn­ge­ren dob­belt så sund som cyk­li­sten. Det bur­de ik­ke over­ra­ske no­gen, da vi jo net­op cyk­ler, for­di det er nem­me­re.

Jeg blan­der mig ik­ke i cy­kel­de­bat­ten for at un­der­ken­de cyk­lis­mens vel­sig­nel­ser, og jeg er i øv­rigt selv cy­kelg­lad, men det er mu­ligt at la­de bør­ne­ne bru­ge de­res med­fød­te ben til dag­lig trans­port, hvil­ket i øv­rigt gi­ver bar­net den bed­ste kon­di­tion af de her om­tal­te trans­port­for­mer.

Før­ste sko­le­dag i Vi­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.