Un­fair dag­pen­ge­løs­ning

BT - - DEBAT - DAG­PEN­GE Fmd., Lands­for­e­nin­gen Le­di­ges Vil­kår

Hel­le Ni­el­sen

Dag­pen­ge­kom­mis­sio­nens eks­per­ter, em­beds­mænd og po­li­ti­ke­re ta­ger ik­ke hen­syn til men­ne­sker – for her fø­res nød­ven­dig­he­dens po­li­tik, hvor man sik­rer, at dag­pen­ge­ne kom­mer til at væ­re i over­ens­stem­mel­se med de øko­no­mi­ske krav, man har stil­let.

Så har po­li­ti­ker­ne va­sket de­res hæn­der. Det er ik­ke læn­ge­re de­res an­svar, hvis ik­ke tin­ge­ne fl asker sig som for­ven­tet. Det er de øko­no­mi­ske be­reg­nin­ger, der har slå­et fejl.

Hvad med at få de ar­bejds­lø­se til selv at kom­me med løs­nings­mo­del­ler? Lad os få en dag­pen­ge­kom­mis­sion, hvor halv­de­len er de men­ne­sker, det vir­ke­lig dre­jer sig om. Men den ri­si­ko tør man selv­føl­ge­lig ik­ke lø­be, for det bli­ver sik­kert alt for dyrt. Ri­si­ko­en er dog til at over­skue og til­med i læng­den gavn­lig. For man vil­le helt sik­kert en­de op med et me­re ret­fær­digt, trygt og men­ne­ske­ligt dag­pen­ge­sy­stem. Og tryg­ge an­sat­te ar­bej­der me­re eff ek­tivt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.