HER BOR ’ DE RIG­TI­GE ME­NIN­GER’

Ind­van­drer­ven­li­ge de­bat­tø­rer og me­nings­dan­ne­re bor selv i et­nisk dan­ske om­rå­der på be­hø­rig af­stand fra mul­ti­kul­tu­ren

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ber­ling­s­ke.dk

De­bat­tø­rer og me­nings­dan­ne­re, som me­ner, at Dan­mark bør ta­ge imod fle­re flygt­nin­ge og ind­van­dre­re, und­går i vidt om­fang selv ind­van­drer­ne ved at bo i et­nisk dan­ske om­rå­der.

Det kan BT i dag for­tæl­le.

Per­son­gal­le­ri­et – som BT har valgt at kal­de mul­ti­kul­tu­ra­li­ster­ne – er des­u­den ty­pisk stærkt kri­ti­ske over for Dansk Fol­ke­par­ti og ‘ to­nen i ind­van­drer­de­bat­ten’ li­ge­som de på hver sin må­de lan­ger ud ef­ter høj­re­flø­jens ‘ stram­mer­kurs’, der i øje­blik­ket er per­so­ni­fi­ce­ret ved in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V)

Mul­ti­kul­tu­ra­li­ster­ne tæl­ler blandt an­det David Trads, Ge­org Metz, Sti­ne Bos­se og for­fat­te­ren Car­sten Jen­sen samt che­fre­dak­tør på Po­li­ti­ken Bo Li­de­gaard.

BT har kort­lagt, hvor mul­ti­kul­tu­ra­li­ster­ne bor, og møn­stret er klart:

Und­går mus­li­mer

Mul­ti­kul­tu­ra­li­ster­ne fo­re­træk­ker et­nisk dan­ske om­rå­der. Der­med fra­væl­ger de selv at bo i om­rå­der med ek­sem­pel­vis man­ge mus­lim­ske ind­van­dre­re.

BTs kort­læg­ning vi­ser, at stor­by­mul­ti­kul­tu­ra­li­ster­ne i København hol­der sig til Fre­de­riks­berg og Øster­bro. som sam­men med København K er de om­rå­der i København, der har den la­ve­ste an­del af ind­van­dre­re med ik­ke- ve­st­lig bag­grund.

Til gen­gæld hol­der mul­ti­kul­tu­ra­li­ster­ne sig langt væk fra de om­rå­der på Nør­re­bro, i Nord­ve­st­kvar­te­ret og på Ama­ger, hvor de mus­lim­ske ind­van­dre­re er ty­de­li­ge i ga­de­bil­le­det.

Den ind­van­drer­kri­ti­ske hi­sto­ri­ker Mi­ka­el Jalving me­ner, at ‘ det er hyk­le­risk’.

» De ud­sæt­ter ik­ke sig selv for den prak­sis, som de fors­køn­ner med de­res ord. De le­ver i et glas­slot, og de bur­de ha­ve sel­ver­ken­del­se til og­så at si­ge, at de­res vi­den om den so­ci­a­le vir­ke­lig­hed er ret be­græn­set, « si­ger han.

BTs kort­læg­ning vi­ser og­så, at mul­ti­kul­tu­ra­li­ster­ne bo­sæt­ter sig uden for København. For­stads- mul­ti­kul­tu­ra­li­ster­ne tæl­ler blandt an­det che­fre­dak­tør på Po­li­ti­ken Bo Li­de­gaard og Rø­de Kors’ ge­ne­ral­se­kre­tær An­ders La­de­karl.

Au pair- pi­ger

Her er Klam­pen­borg og Hel­lerup fo­re­truk­ne by­er, hvor det stort set kun er au pair- pi­ger­ne fra Fi­lip­pi­ner­ne, der gi­ver om­rå­det kulør. Til gen­gæld er de me­re ind­van­drertun­ge ve­s­tegnskom­mu­ner valgt fra af mul­ti­kul­tu­ra­li­ster­ne.

To an­dre mul­ti­kul­tu­ra­li­ster, er­hvervskvin­den Sti­ne Bos­se og jour­na­li­sten Ge­org Metz, bor på lan­det i Grib- skov Kom­mu­ne. Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik er Gribs­kov Kom­mu­ne den kom­mu­ne i Re­gion Ho­ved­sta­den – li­ge bort­set fra Born­holm – der har fær­re­st ind­van­dre­re.

De le­ver i et glas­slot, og de bur­de ha­ve sel­ver­ken­del­se til og­så at si­ge, at de­res vi­den om den so­ci­a­le vir­ke­lig­hed er ret be­græn­set

Mi­ka­el Jalving, ind­van­drer­kri­tisk hi­sto­ri­ker

GRA­FIK: Ru­ne Fa­ger­heim/ Tekst: Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy/ Fo­to: Bri­an Berg­mann, Li­se­lot­te Sa­broe, Tho­mas Lek­feldt, Ni­ko­lai Li­na­res, Sø­ren Bid­strup, Jørn Del­eu­ran, Claus Bech

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.