Flyt­te­de fra ind­van­drer­kom­mu­ne

Rø­de Kors’ ge­ne­ral­se­kre­tær An­ders La­de­karl har bo­et i ind­van­drertun­ge Al­bert­slund, men flyt­te­de i ste­det til Klam­pen­borg

BT - - NYHEDER - Sø­ren Kjel­l­berg Is­høy sris@ bt. dk

Min bopæl be­ty­der ik­ke no­get for min hold­ning

An­ders La­de­karl, ge­ne­ral­se­kre­tær i Rø­de Kors

En af de mar­kan­te stem­mer i flygt­nin­ge­de­bat­ten er Rø­de Kors’ ge­ne­ral­se­kre­tær An­ders La­de­karl. Han me­ner, at Dan­mark skal ta­ge fle­re flygt­nin­ge, og han blan­der sig ger­ne i po­li­tik.

Se­ne­st har han i et hø­rings­svar til re­ge­rin­gen lan­get ud ef­ter den la­ve­re in­te­gra­tionsy­del­se, som in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg ( V) vil ind­fø­re, li­ge­som han kri­ti­se­re­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes asyl- kampag­ne op til val­get i ju­ni.

Han bor i Klam­pen­borg, men op­ly­ser til BT, at han har bo­et i Al­bert­slund.

» Jeg har bo­et man­ge år i Al­bert­slund, så jeg ved godt, hvor­dan det er at bo i et mul­ti­kul­tu­relt om­rå­de. Så det på­vir­ker ik­ke min hold­ning til tin­ge­ne, at jeg nu bor i Klam­pen­borg, « si­ger han til BT.

Fak­tum er dog, at An­ders La­de­karl der­med er fr­af­lyt­tet en af lan­dets mest ind­van­drertun­ge kom­mu­ner, hvor de fem stør­ste ind­van­drer­grup­per er fra Tyr­ki­et, Paki­stan, Ma­rok­ko, Irak og Li­ba­non ( palæsti­nen­se­re). De ud­gør iføl­ge tal fra Dan­marks Sta­ti­stik, of­fent­lig­gjort i Uge­bre­vet A4, ca. 4.750 per­so­ner.

Dis­se ind­van­drer­grup­per er næ­sten fra­væ­ren­de i Gentofte Kom­mu­ne, og i sær­lig grad i po­st­num­mer­om­rå­det 2930, som knyt­ter sig til Klam­pen­borg. Som det frem­går af de fo­re­gå­en­de si­der, så er det ene­ste ekso­ti­ske indslag i Klam­pen­borg au pair- pi­ger­ne fra Fi­lip­pi­ner­ne. De ud­gør nem­lig den ene­ste ik­ke- ve­st­li­ge ind­van­drer­grup­pe i Klam­pen­borg.

Om­gås ind­van­dre­re

Er det til­fæl­digt, at du flyt­te­de til li­ge præ­cis Klam­pen­borg?

» Det er af fa­mi­lie­mæs­si­ge år­sa­ger, og jeg øn­ske­de mig en stør­re bo­lig. Så det er til­fæl­digt. «

Er det så et til­fæl­de, at du flyt­te­de til en kom­mu­ne, hvor der ik­ke er sær­ligt man­ge ind­van­dre­re?

» Det har ab­so­lut in­tet at gø­re med, at der er få ind­van­dre­re i kom­mu­nen. Jeg om­gås og har re­la­tio­ner til ind­van­dre­re og flygt­nin­ge dag­ligt, så min bopæl be­ty­der ik­ke no­get for min hold­ning, « si­ger An­ders La­de­karl til BT.

An­ders La­de­karl, ge­ne­ral­se­kre­tær i Rø­de Kors og en mar­kant stem­me i ind­van­drer­de­bat­ten, bor i Klam­pen­borg, hvor det mest ekso­ti­ske indslag er au pair- pi­ger­ne fra Fi­lip­pi­ner­ne.

Fo­to: Bjar­ke Bo Ol­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.