’ Un­der­klas­sen bor i mul­ti­kul­tu­ren’

BT - - NYHEDER -

Mul­ti­kul­tu­ra­li­ster­ne mær­ker ik­ke de pro­ble­mer og den kri­mi­na­li­tet, som ind­van­drin­gen fø­rer med sig i bl. a. ghet­to- om­rå­der­ne. Det me­ner hi­sto­ri­ker Mi­ka­el Jalving.

» Det er un­der­klas­sen, der mær­ker det. De bor nem­lig dér, hvor mul­ti­kul­tu­ra­lis­men vok­ser frem. Mul­ti­kul­tu­ra­li­ster­ne må selv­føl­ge­lig bo, hvor de vil. Men de har nemt ved at fal­de i den fæl­de, at ‘ her går det godt’. At ind­van­drer­ne er den sø­de, ra­re grønt­hand­ler, der i øv­rigt er Ibra­hims far hen­de fra sko­len, som så er den ene­ste ind­van­drer i klas­sen, « si­ger Mi­ka­el Jalving.

Jo­han­nes Andersen, sam­funds­for­sker og lek­tor ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, si­ger:

» Li­ge­som det er til­fæl­det med langt de fle­ste dan­ske­re, så op­le­ver de her me­nings­dan­ne­re pro­ble­mer­ne lidt på af­stand. Og det er som be­kendt me­get let­te­re at ha­ve en hold­ning og nog­le prin­cip­per, hvis man ved, at det ik­ke kom­mer til at ram­me én selv, « si­ger han.

Sam­funds­for­sker Jo­han­nes Andersen, Aal­borg Uni­ver­si­tet: » Det er me­get let­te­re at ha­ve en hold­ning og nog­le prin­cip­per, hvis man ved, at det ik­ke kom­mer til at ram­me én selv. «

Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.