NY­FØDT LÅ I EN PO­SE

En lil­le, ny­født pi­ge blev i går fun­det eft er­ladt i en pla­stikpo­se mel­lem to con­tai­ne­re

BT - - NYHEDER - Sil­la Ba­ka­lus silb@ bt. dk

Det kun­ne væ­re endt tragisk, men det gjor­de det hel­dig­vis ik­ke, da en lil­le, ny­født pi­ge i går blev fun­det mel­lem to con­tai­ne­re i Bal­lerup.

To mænd gjor­de nem­lig det yderst over­ra­sken­de fund, da de lør­dag ef­ter­mid­dag om­kring kl. 15.30 var på aff alds­plad­sen i et bo­lig­om­rå­de ved Balt­or­p­vej i Bal­lerup.

» De hav­de væ­ret ude at hand­le og skul­le smi­de no­get pap ud, da de fandt den lil­le pi­ge. De ta­ger hen­de med op i de­res lej­lig­hed og rin­ger eft er am­bu­lan­ce og po­li­ti med det sam­me, « si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Car­sten Jans­son fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti.

Den lil­le pi­ge lå i en pla­stikpo­se, hvori der og­så lå et hånd­klæ­de. Po­li­ti­et vil dog ik­ke op­ly­se yder­li­ge­re om hver­ken hånd­klæ­det el­ler pla­stikpo­sen.

Højst to da­ge gam­mel

Spæd­bar­net er ble­vet un­der­søgt af læ­ger, der vur­de­rer, at hun er mel­lem et og to døgn gam­mel. Det vi­des ik­ke, hvor læn­ge hun har lig­get i pla­stikpo­sen mel­lem con­tai­ner­ne.

» Men hun har det eft er om­stæn­dig­he­der­ne godt. Hun er ble­vet bragt til Rigs­ho­spi­ta­let, hvor hun er ble­vet un­der­søgt, og mel­din­gen er, at hun er et sundt og vel­skabt barn, « si­ger Car­sten Jans­son.

Po­li­ti­et har end­nu in­gen spor af for­æl­dre­ne til bar­net, li­ge­som det hel­ler ik­ke vi­des, hvor­for bar­net er ble­vet eft er­ladt.

» Men vi for­moder, at det er en kvin­des råb om hjælp, « si­ger vi­ce­in­spek­tø­ren, der ud fra pi­gens placering me­ner, at det var har væ­ret me­nin­gen, at bar­net skul­le fi ndes.

» Hvis den el­ler de, der har an­bragt bar­net, ik­ke vil­le ha­ve, at det skul­le bli­ve fun­det, kun­ne de jo ha­ve smidt det op i con­tai­ne­ren. Men eft er­som, at de væl­ger at pla­ce­re det imel­lem to con­tai­ne­re, så for­moder vi, at det var me­nin­gen, at bar­net skul­le fi ndes, « si­ger Car­sten Jans­son.

Po­li­ti­et vil me­get ger­ne ha­ve kon­takt med vid­ner, der har set no­gen fær­des med en pla­stikpo­se i om­rå­det om­kring con­tai­ner­ne før kl. 15.30. Li­ge­le­des vil po­li­ti­et ger­ne hø­re fra folk, der har un­dret sig over, hvis en høj­gravid kvin­de plud­se­lig ik­ke læn­ge­re er gravid, men ik­ke har no­get barn. Vid­ner kan kon­tak­te Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti på 4386 1448 el­ler på 114.

Fo­to: Mat­hi­as Øgen­da­hl

Po­li­ti­et for­moder, at den per­son, der ef­ter­lod den spæ­de pi­ge, øn­ske­de bar­net fun­det, ef­ter­som det ik­ke lå i con­tai­ner­ne.

Bal­lerup

København

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.