Brand i eli­te- ro­klub

BT - - NYHEDER -

En på­sat brand har nat­ten til lør­dag for­år­sa­get om­fat­ten­de ska­der på en eli­te- ro­klub i Oden­se, hvor dy­re ro­bå­de lå op­be­va­ret.

Iføl­ge Fyns po­li­ti er 30 ro­bå­de, der hver især har en vær­di på om­kring 100.000 kro­ner, brændt ned.

I alt blev der op­be­va­ret 80 bå­de i to la­ger­hal­ler på Ka­nal­vej i Oden­se, hvor bran­den op­stod. Fyns Po­li­ti an­slår, at det kun er i om­eg­nen af 10 bå­de, der er slup­pet uden ska­der.

nmel­del­sen tik­ke­de ind klok­ken 01.13 hos Fyns Po­li­ti, og vagt­chef Ste­en Nyland op­ly­ser, at man er tem­me­lig over­be­vi­ste om, at bran­den er på­sat.

» Vi har fun­det fl ere ar­ne­ste­der der­u­de, og der er ble­vet fun­det en dunk ben­zin på ste­det, så det ty­der jo på, at il­den er på­sat, « op­ly­ser vagt­che­fen.

Po­li­ti­et har fort­sat ik­ke an­holdt no­gen, og der er in­gen vid­ner til bran­den. Den ene af to hal­ler på ste­det er fuld­stæn­dig brændt ned, mens den an­den er stærkt med­ta­get. Til gen­gæld er klubhu­set på ste­det stort set in­takt.

Klub­ben var en eli­te- ro­klub, og Team Dan­mark hav­de en ræk­ke ro­bå­de op­be­va­ret på ste­det.

» Det vil sæt­te klub­ben tilbage i en lang pe­ri­o­de alt af­hæn­gig af, hvor galt det står til. Så det er et kæm­pe slag for dansk ro­ning, « si­ger Lars Bal­le Chri­sten­sen, der er sport­s­chef for Dansk Fore­ning for Rosport, til Ek­stra Bla­det.

En for­ment­lig på­sat brand har nat­ten til lør­dag hær­get en ro­klub i Oden­se, hvor fle­re dan­ske eli­te­ro­e­re hol­der til. Der er sket store ma­te­ri­el­le ska­der, og iføl­ge Fyns Po­li­ti er der blandt an­det ble­vet øde­lagt 30 bå­de, der hver især ko­ster 100.000 kro­ner. Ud af de cir­ka 80 bå­de på ste­det er det for­ment­lig kun ti, der er slup­pet uden ska­der fra flam­me­ha­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.