Ja­cob Holdt in­drøm­mer snyd

Py­n­te­de på hi­sto­rie for at øge dra­ma­tik­ken

BT - - NYHEDER - LÅN­TE FJER Bent Blüd­ni­kow bbl@ ber­ling­s­ke. dk

For­fat­te­ren Ja­cob Holdt var det store hit i 1970er­ne, da han tur­ne­re­de lan­det rundt og vi­ste lys­bil­le­der og ud­gav bo­gen ’ Ame­ri­kan­ske billeder’. Hans bud­skab var en kær­lig­hed­ser­klæ­ring til men­ne­sker i USA, som han gen­nem­rej­ste, men sam­ti­dig en stærk so­ci­al og po­li­tisk an­kla­ge mod det Ame­ri­ka, der un­der­tryk­te de fat­ti­ge, sor­te og an­dre mi­no­ri­tets­grup­per.

Iføl­ge We­e­ken­da­vi­sen vi­ser det sig nu, at Holdt py­n­te­de på sin be­skri­vel­se og op­fandt sce­ner, som han ik­ke selv hav­de op­le­vet. En blog­ger ved navn Martin Kas­ler har gen­nem­gå­et hans op­rin­de­li­ge bog og fun­det fl ere mærk­vær­dig­he­der, hvor be­skri­vel­sen ik­ke kan pas­se, og hvor Holdt mod­si­ger sig selv.

Da­to­er pas­ser ik­ke

Kas­ler har iføl­ge We­e­en­da­vi­sen bl. a. fun­det frem til, at Holdt i sin be­ret­ning om si­ne op­le­vel­ser i in­di­a­ner­re­ser­va­tet Wo­un­ded Knee i 1973 mod­si­ger sig selv, når han på Fa­ce­book skri­ver, at han ’ for we­eks we­re laying in cold tren­ches shoo­ting at the FBI’ ( i uge­vis lå i kol­de grøft er og skød på FBI), og på sin hjem­mesi­de skri­ver: ’ One of the In­di­an le­a­ders ke­eps me away from the actu­al strug­g­le’ ( en af de in­di­an­ske le­de­re hol­der mig væk fra de egent­li­ge kam­pe).

Fak­tum er, iføl­ge Kas­ler, at ’ den sid­ste sku­d­ud­veks­ling mel­lem Wo­un­ded Kne­e­be­sæt­ter­ne og de ame­ri­kan- ske myn­dig­he­der fandt sted fre­dag 27. april. Alt­så to da­ge før Ja­cob Holdt over­ho­ve­det sat­te fod på Pi­ne Rid­ge!’ I We­e­ken­da­vi­sen går Ja­cob Holdt åbent til be­ken­del­se og si­ger, at han har py­n­tet på hi­sto­ri­en for at gø­re den me­re dra­ma­tisk.

Da Martin Kas­ler hav­de un­der­søgt Holdts bog og skrev en kronik til In­for­ma­tion, hvor Ja­cob Holdt oft e har skre­vet ar­tik­ler, fi k Kas­ler den re­tur. In­for­ma­tion vil­le ik­ke tryk­ke den, men nu har We­e­ken­da­vi­sen selv op­søgt Holdt, som alt­så in­drøm­mer falsk­ne­ri­et.

I en kom­men­tar i We­ek en­da­vi­sen skri­ver avi­sens fun­ge­ren­de lit­te­ra­tur­re­dak­tør Bo Bjørn­vig: ’ Ja­cob Holdt er en højst mærk­vær­dig per­son: Ven med al­le mu­li­ge og umu­li­ge – som den mo­der­ne Jesus- fi gur, han er, der vil for­so­ne al­le her i ver­den og brin­ge det bed­ste frem i dem, så de fat­ti­ge op­rej­ses, og de ri­ge og magt­ful­de bli­ver an­svar­li­ge. Ik­ke for in­gen­ting er han præ­ste­søn. Hans KGB­fø­rer i Dan­mark blev hans bed­ste ven – et ven­skab, som han hol­der fast i, selv om han blev ra­sen­de over at op­da­ge, at Sov­je­tu­ni­o­nen ud­nyt­te­de hans ’ Ame­ri­kan­ske billeder ’ til pro­pa­gan­da mod det USA, han trods alt el­sker, og især mod præ­si­dent Car­ters kamp for men­ne­ske­ret­tig­he­der (…) Men hvis det kom­mer frem, at Holdt – som den myto­man han og­så er – har me­re end py­n­tet på si­ne hi­sto­ri­er, må der gø­res plads til ham i mau­so­læ­et for dig­ten­de repor­te­re. Hvor han kan gø­re Jan Sta­ge med fl ere sel­skab.’

Hvad Bo Bjørn­vig re­fe­re­rer til med sin hen­vis­ning til KGB er, at den rus­si­ske spiontje­ne­ste men­te, at Holdt kun­ne ud­nyt­tes til kri­tik af USA. KGB- of­fi ce­ren Ni­ko­laj Pe­tro­vitj Gri­bin fi k til op­ga­ve at re­k­rut­te­re Holdt, og de to mød­tes ( iføl­ge Holdt) en gang i som­me­ren 1976. Eft er­føl­gen­de blev Holdt re­gi­stre­ret som agent hos KGB med ko­de­nav­net PRIST, og den afh op­pe­de KGB-agent Oleg Gor­di­jevskij be­teg­ne­de ham se­ne­re som en ’ første­klas­ses ind­fl ydel­ses­a­gent’.

Ja­cob Holdt in­drøm­mer i We­e­ken­da­vi­sen, at ik­ke alt står helt snor­li­ge i bo­gen ’ Ame­ri­kan­ske billeder’ fra 1977. Her er han fo­to­gra­fe­ret til en re­cep­tion i 2013. Ar­kiv­fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.