Fleks­ren­te tæt på nul

BT - - NYHEDER -

Hans Fri­is, der er far til 15- åri­ge An­ders Fri­is, har nu valgt at po­li­ti­an­mel­de tid­li­ge­re di­rek­tør i Sund­heds­sty rel­sen El­se Smith.

Det gør han, for­di han me­ner, at hun er an­svar­lig for de ska­der, hans søn har få­et, eft er han i 2009 blev vac­ci­ne­ret med Pan­dem­rix- vac­ci­nen mod svi­ne­in­fl uen­za­en H1N1.

» Hun men­te ik­ke, der var no­gen pro­ble­mer med vac­ci­nen, selv­om man i fl ere lan­de sat­te vac­ci­nen på stand­by på grund af be­tæn­ke­lig­hed ved sik­ker­he­den. Det bur­de man og­så ha­ve gjort i Dan­mark.

Ren­ter­ne på fl ek­slån bli­ver i de kom­men­de to uger ban­ket helt ned un­der gulv­bræd­der­ne. Igen. Så­dan ly­der prog­no­ser­ne fra re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter­ne sam­stem­men­de for­ud for de auk­tio­ner, der fast­sæt­ter ren­ter­ne på de va­ri­a­belt for­ren­te­de lån fra ok­to­ber.

Nykre­dit/ To­tal­kre­dit åb­ner som det før­ste bal­let med den før­ste auk­tion mandag, hvor in­ve­sto­rer by­der på de ob­liga­tio­ner, der lig­ger bag lå­ne­ne. Og de for­ven­tes at væ­re så kø­be­lyst­ne, at ren­ten på F1- lån kom­mer i mi­nus, så den fak­ti­ske ren­te in­klu­si­ve om­kost­nin­ger kom­mer til at lig­ge li­ge om­kring nul.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.