Eks- sund­heds­di­rek­tør træk­kes i ret­ten

BT - - NYHEDER -

Heidi Pe­der­sen

Der­for har vi valgt at an­mel­de hen­de for le­gems­be­ska­di­gel­se, « si­ger Hans Fri­is og hen­vi­ser til lan­de som f. eks. Schweiz og Po­len.

An­ders Fri­is er i dag ramt af søvn­syg­dom­men narko­lepsi, der be­ty­der, at han våg­ner 20- 25 gan­ge i lø­bet af en nat af vold­som­me ma­re­ridt. Han op­le­ver al­drig no­gen dyb søvn og får der­for ik­ke den sam­me re­sti­tu­tion af hjer­nen, som an­dre men­ne­sker gør, når de sover.

Po­li­ti­et er li­ge nu ved at fi nde ud af, hvor­vidt be­vis­byr­den er stor nok til at kun­ne ind­le­de en rets­sag mod den tid­li­ge­re di­rek­tør i Sund­heds­sty­rel­sen. Fru­stra­tio­ner­ne i hjem­met i Kol­ding er dog sta­dig de sam­me:

» Det er jo en va­rig til­stand, og der fi ndes in­gen kur mod narko­lepsi. Jeg tæn­ker døg­net rundt på, hvor­dan han nu skal kla­re sig i frem­ti­den. Det er ik­ke nemt, « si­ger fa­de­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.