18 hæn­ge­bugs­vin har ind­ta­get lands­by

BT - - NYHEDER -

SVI­N­AG­TIGT

For fem­te dag i træk hær­ge­de 18 hæn­ge­bugs­vin i går pri­va­te ha­ver i lands­by­en Astrup i Søn­derjyl­land. De stik­ker snu­den i køk­ken­ha­ver, fær­des i pri­va­te ha­ver og op­fø­rer sig som nog­le de­ci­de­re­de svin.

De 18 hæn­ge­bugs­vin, der for­ment­lig er und­slup­pet el­ler for­ladt af de­res ejer, er i føl­ge TV2 Syd ved at gø­re be­bo­er­ne godt og grun­digt fru­stre­re­de.

» Vi har eft er­lyst ejer­ne, men vi ved fort­sat ik­ke, hvor de kom­mer fra, « si­ger po­li­ti­in­spek­tør Kaj Ni­el­sen, Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti til BT.

Han lover, at po­li­ti­et nu vil prø­ve at ind­fan­ge svi­ne­ne.

» Hvis ik­ke eje­ren mel­der sig, så går vi i gang med at ind­fan­ge de her svin. Men det er no­get af en op­ga­ve, for de smut­ter jo nemt, « si­ger po­li­ti­in­spek­tø­ren og for­kla­rer, at po­li­ti­et vil bli­ve bi­stå­et af eks­per­ter og dyr­læ­ger til op­ga­ven.

Po­li­ti­et ved end­nu ik­ke, hvad der skal ske med svi­ne­ne, når de bli­ver ind­fan­get.

» Men de skal i hvert fald ind­fan­ges, for de ge­ne­rer folk, når de lø­ber rundt og stik­ker snu­der­ne i de­res ha­ver.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.