BØR­NE­HO­SPI­CE KLAR TIL AT ÅB­NE

Det før­ste bør­ne­ho­spi­ce i Dan­mark slår dø­re­ne op i Hel­lerup 1. novem­ber. Mens Ho­spi­ce Forum Dan­mark glæ­der sig, er der po­li­tisk tvivl om be­ho­vet

BT - - NYHEDER - AL­VOR­LIG SYG­DOM Ditte Fa­ber di­fa@ ber­ling­s­ke. dk

Dan­marks før­ste bør­ne­ho­spi­ce mel­der nu klar til åb­ning, og fra 1. novem­ber kan al­vor­ligt sy­ge børn med de­res fa­mi­li­er så­le­des få hjælp og af­last­ning i Lukas­hu­set i Hel­lerup.

Støt­te i li­vets slut­ning er, i mod­sæt­ning til et al­min­de­ligt ho­spi­ce, ik­ke det ene­ste fo­kus, bør­ne­ho­spi­cet har. Det er og­så et sted, man kom­mer hjem fra igen.

» Vi la­ver en ram­me her, hvor vi rum­mer børn, der er i den sid­ste del af li­vet og dør, men og­så en hel mas­se fa­mi­li­er, som kom­mer her un­der­vejs i for­lø­bet. Det er klart, at sel­ve ho­spi­ce- or­det får man­ge til at tæn­ke på dø­den, men det her er jo alt­så og­så et sted, man kan kom­me ud af igen, « si­ger Lukas­hu­sets le­der Tho­mas Fe­vei­le.

Set i ly­set af uden­land­ske er­fa­rin­ger med bør­ne­ho­spi­ce for­ven­ter Tho­mas Fe­vei­le, at kun 5- 10 pro­cent af op­hol­de­ne i Lukas­hu­set bli­ver livs­af­slut­ten­de op­hold. De øv­ri­ge vil væ­re af­la­sten­de op­hold, der især hen­ven­der sig til børn med neu­ro­lo­gi­ske syg­dom­me, lun­ge- og hjer­te­syg­dom­me. De børn har of­te lang­va­ri­ge og kom­pli­ce­re­de syg­doms­for­løb, som ven­der op og ned på en al­min­de­lig dag­lig­dag og tæ­rer på he­le fa­mi­li­en.

» Man­ge fa­mi­li­er er me­get del­te i ind­læg­gel­ses­pe­ri­o­der. Of­te er en for­æl­der me­dind­lagt, og sø­sken­de og den an­den for­æl­der er hjem­me. Det be­ty­der, at der kan gå me­get lang tid mel­lem, at man kan væ­re sam­men som fa­mi­lie med de ting, vi al­le sam­men la­ver i vo­res fa­mi­lie: Spi­ser sam­men, er sam­men – fis og bal­la­de. Det vil vi ska­be nog­le bed­re ram­mer for med vo­res bør­ne­ho­spi­ce, « si­ger Lukas­hu­sets le­der Tho­mas Fe­vei­le.

I alt har Lukas­hu­set plads til fi­re børn og de­res fa­mi­li­er sam­ti­dig, og af­hæn­gig af in- di­vi­du­el­le be­hov for­ven­ter Tho­mas Fe­vei­le, at op mod 80 børn kan bo i Lukas­hu­set i lø­bet af et år. Bør­ne­ne skal hen­vi­ses af egen læ­ge, og over­sti­ger in­teres­sen Lukas­hu­sets ka­pa­ci­tet, er det de børn med mest pres­se­ren­de be­hov, der får plads først.

Ue­nig­hed om be­hov

Be­ho­vet for et bør­ne­ho­spi­ce i Dan­mark har væ­ret dis­ku­te­ret un­der stor ue­nig­hed, og der fin­des ik­ke sta­ti­stik, som en­ty­digt kan af­gø­re spørgs- må­let. Vi­dens­cen­ter for Re­ha­bi­li­te­ring og Pal­li­a­tion har i 2015 la­vet et lit­te­ra­tur­stu­die, som ud fra uden­land­ske er­fa­rin­ger skal vi­se be­ho­vet og ty­pen af til­bud til børn med liv­stru­en­de syg­dom­me. Stu­di­et på­pe­ger dog, at an­tal­let af børn, der kun­ne ha­ve be­hov for ek­sem­pel­vis et bør­ne­ho­spi­ce, ’ ken­des så vidt vi­des pt. ik­ke for Dan­mark og kan des­u­den væ­re van­ske­ligt at få.’

Lands­for­mand i Ho­spi­ce Forum Dan­mark Tove Vi­de­bæk me­ner dog ik­ke, at den mang­len­de sta­ti­stik skal væ­re stopklods for etab­le­rin­gen af bør­ne­ho­spi­cer i Dan­mark.

» Det er nøj­ag­tig det sam­me, som den­gang det før­ste ho­spi­ce blev op­ret­tet. Da sag­de he­le sund­heds­sy­ste­met, at der ik­ke var be­hov for det i

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Tho­mas Fe­vei­le er le­der af Lukas­hu­set, som åb­ner 1. novem­ber.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Hånd­vær­ke­re ar­bej­der ude og in­de på at gø­re Dan­marks før­ste bør­ne­ho­spi­ce klar til åb­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.