Vi­cto­ri­as frem­tid er må­ske på ho­spi­ce

BT - - NYHEDER - di­fa@ ber­ling­s­ke. dk

Vi­cto­ria er ik­ke dø­en­de, men hen­des frem­tid lig­ger på en tå­get sti, der li­ge så godt kan en­de, når hun er 15, som når hun er 60 år. Man kan ik­ke en­gang rig­tig si­ge, om hun er tæt­te­re på bed­ring end for­vær­ring.

Hver­da­gen for Vi­cto­ri­as fa­mi­lie er en split­tet af­fæ­re. Hen­des fars ene­ste gø­re­mål er at væ­re sam­men med hen­de. Magnus og Ama­lie må ret­te ind i ram­men, Vi­cto­ri­as mor skal få et ar­bejds­liv til at fun­ge­re, og de har sjæl­dent mu­lig­hed for at la­ve no­get sam­men som fa­mi­lie.

Der­for er det en in­ter­es­sant nyhed for dem, at Dan­marks før­ste bør­ne­ho­spi­ce åb­ner den 1. novem­ber i år. For mens or­det ho­spi­ce klin­ger af liv, som eb­ber ud, er tan­ken, at bør­ne­ho­spi­cet pri­mært skal væ­re et sted, der kan af­la­ste og hjæl­pe fa­mi­li­er med al­vor­ligt sy­ge børn. For ek­sem­pel fa­mi­li­er som Vi­cto­ri­as.

Når Lukas­hu­set bør­ne- og ung­doms­ho­spi­ce i Hel­lerup åb­ner, står 20 fag­per­so­ner som læ­ger, sy­geple­jer­sker og psy­ko­lo­ger samt 25 fri­vil­li­ge klar til at gø­re li­vet lidt let­te­re for fi­re børn og de­res fa­mi­li­er. Hvor læn­ge bør­ne­ne og de­res fa­mi­li­er skal væ­re der, af­hæn­ger af det in­di­vi­du­el­le be­hov, men ho­spi­ce­le­der i Lukas­hu­set Tho­mas Fe­vei­le reg­ner med, at mel­lem 50 og 80 børn vil bo i Lukas­hu­set i lø­bet af et år. Et af de børn kun­ne me­get vel væ­re Vi­cto­ria.

Na­gen­de usik­ker­hed

» Så­dan et barn vil i pe­ri­o­der ha­ve gavn af at væ­re her. Bå­de i for­hold til at kun­ne op­nå en ram­me, fa­mi­li­en kan væ­re sam­let i, sam­ti­dig med at der er en ind­sats. Men og­så at bli­ve støt­tet i som for­æl­dre og fa­mi­lie at kun­ne hånd­te­re det i næ­ste pe­ri­o­de der­hjem­me. Usik­ker­he­den kan væ­re na­gen­de, bå­de helt kon­kret når man er i tvivl om, hvad man skal gø­re, men og­så når man som for­æl­dre står og over­ve­jer, om det nu er godt nok, hvad jeg gør, « si­ger Tho­mas Fe­vei­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.