Fest i regn­bu­e­far­ver

Fe­ti­ch­fy­re, en am­bas­sa­dør og et hold of­fi­ce­rer sag­de i går tak for fri­he­den ved re­kord­be­søgt Co­pen­ha­gen Pri­de- pa­ra­de

BT - - NYHEDER - CO­PEN­HA­GEN PRI­DE- PA­RA­DE Lou­i­se Stigs­gaard Nis­sen lsn@ ber­ling­s­ke. dk

Co­pen­ha­gen Pri­de- pa­ra­de vok­se­de sig igen i år end­nu stør­re med nye del­ta­ge­re, bl. a. for­sva­ret og fol­kekir­ken. De var i uvant sel­skab blandt nøg­ne bryster og bal­ler, skin­nen­de pail­let­ter og rad­bræk­ken­de stil­let­ter. Om­gi­vet af dun­ken­de ryt­mer sag­de Nils Wang, kon­tre­ad­miral og chef for For­svar­sa ka­de­mi­et:

» Vi har la­vet en ny of­fi­cer­s­ud­dan­nel­se og vil un­der­stre­ge, at vi fo­ku­se­rer på mang­fol­dig­hed. Man bli­ver ik­ke valgt fra på grund af køn, et­ni­ci­tet el­ler seksu­el ori­en­te­ring. Jeg er stolt over at bo i et land, hvor ho­mo­seksu­a­li­tet fejres som en fest, frem for at man kan ri­si­ke­re at få tæsk i en bag­gård. «

Nog­le blandt de op mod 25.000 del­ta­ge­re fø­ler dog li­ge­frem, at der er gå­et lidt for me­get bal­la­de i den:

» Det kun­ne væ­re me­re po­li­tisk ori­en­te­ret. Det går mest op i fest, « sag­de par­ret Katja Lar­sen og Tif­fa­ny Sø­ren­sen, som har hen­holds­vis rødt og sort hår.

Men for man­ge af del­ta­ger­ne er der sta­dig me­get på spil. Blandt dem, der har det bre­de­ste smil, er den ame­ri­kan­ske am­bas­sa­dør, Ru­fus Gif­ford.

» Dan­mark le­ga­li­se­re­de som det før­ste land æg­te­skab mel­lem to men­ne­sker af sam­me køn for 26 år si­den. USA lov­lig­gjor­de for ny­lig den­ne ty­pe for­hold. Fra lan­det, der sidst har le­ga­li­se­ret det, til det ri­ge, der gjor­de det først, skal ly­de: Thank you, thank you, thank you, « si­ger en be­væ­get am­bas­sa­dør, der skal gif­tes på Kø­ben­havns Rå­d­hus til ef­ter­å­ret.

No­get på spil har og­så Hen­rik Dent­ker, som er kunst­ner og tid­li­ge­re præ­si­dent for fe­ti­ch­klub­ben SLM. Med en cigar i mun­den og over­skrævs på sin mo­tor­cy­kel i sort lak si­ger han:

» Jeg er her som en manifestation. Os fe­ti­ch­fy­re er sta­dig mar­gi­na­li­se­re­de – og­så i ho­mo­mil­jø­et. «

Dan­mark le­ga­li­se­re­de som det før­ste land æg­te­skab mel­lem to men­ne­sker af sam­me køn for 26 år si­den. USA lov­lig­gjor­de for ny­lig den­ne ty­pe for­hold. Fra lan­det, der sidst har le­ga­li­se­ret det, til det ri­ge, der gjor­de det først, skal ly­de: Thank you, thank you, thank you

Ru­fus Gif­ford, USAs am­bas­sa­dør i Dan­mark ( fo­to th)

Fo­tos: Sa­ra Gang­sted

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.