R vil ha­ve ver­dens stør­ste ho­mo- pa­ra­de til København

BT - - NYHEDER - HO­MO- PA­RA­DE Mi­cha­el Al­sen Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

I går ind­t­og tu­sind­vis af men­ne­sker ga­der­ne i ho­ved­sta­den for at sæt­te fo­kus på og bak­ke op om ho­mo­seksu­el­le, bi­seksu­el­le og trans­per­so­ners ret­tig­he­der, da det år­li­ge Co­pen­ha­gen Pri­de løb af stab­len.

Men står det til De Ra­di­ka­le ved Kø­ben­havns Bor­ger­re­præ­sen­ta­tion, så kan et end­nu stør­re ar­ran­ge­ment af sam­me ka­rak­ter ram­me de kø­ben­havn­ske ga­der i en nær frem­tid.

Par­tiets vil så­le­des for­sø­ge at hi­ve det glo­ba­le me­ga- event, Wor­ld Pri­de, til ho­ved­sta­den, op­ly­ser Tom­my Pe­ter­sen, grup­pe­for­mand for Ra­di­ka­le Ven­stre.

» Wor­ld Pri­de er et in­ter­na­tio­nalt event på linje med de al­ler­stør­ste sport­se­vents og hand­ler om at frem­me li­ge­stil­ling og to­le­ran­ce i ver­den. Vi ta­ler man­ge hund­redt­u­sin­der af del­ta­gen­de men­ne­sker fra he­le ver­den. Det vil væ­re fan­ta­stisk at by­de dem al­le sam­men vel­kom­men i Kø- ben­havn til en stor mar­ke­ring af to­le­ran­ce og respekt for hin­an­dens for­skel­lig­he­der.

Og det er i per­fekt tråd med Kø­ben­havns in­ter­na­tio­na­le ry som en by med fri­sind og plads til mang­fol­dig­hed, « si­ger grup­pe­for­man­den i en skrift­lig kom­men­tar.

Øn­sket er al­le­re­de bak­ket op af en po­li­tisk ind­sats. Tid­li­ge­re på årets fik Ra­di­ka­le Ven­stre af­sat pen­ge til at etab­le­re en ar­bejds­grup­pe bag pro­jek­tet, og til de kom­men­de bud­get­for­hand­lin­ger vil par­ti­et for­sø­ge at fin­de fle­re mil­li­o­ner, der skal bru­ges til at skri­ve an­søg­nin­ger og til det om­fat­ten­de lob­by- ar­bej­de, der er på­kræ­vet, hvis København skal læg­ge as­falt til pa­ra­den.

Hå­ber på 2021

Pla­nen er, at ho­ved­sta­den skal læg­ge bil­let ind som værts­by for ar­ran­ge­men­tet i 2021, og lyk­ke­des man med det bud, så er det go­de nyhe­der, me­ner Tom­my Pe­der­sen.

» Sid­ste gang, Wor­ld Pri­de fandt sted, var i Tor­on­to i Ca­na­da, hvor der delt­og over to mil­li­o­ner men- ne­sker, og her kom ind­tje­nin­gen helt op på fle­re mil­li­ar­der kro­ner, så det hand­ler bå­de om at øge to­le­ran­cen mel­lem men­ne­sker, styr­ke Kø­ben­havns brand og selv­føl­ge­lig og­så om job og vækst i by­en, « ud­dy­ber han.

Sidst, København var vært for et in­ter­na­tio­nalt LGBT- ar­ran­ge­ment, var i 2009, hvor Wor­ld Out­ga­mes fandt sted i ho­ved­sta­den. Her delt­og 5.500 men­ne­sker i ar­ran­ge­men­tet, mens 200.000 men­ne­sker me­nes at ha­ve ta­get plads på til­sku­er­plad­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.